اجرائی کشوری

گزارش تصویری از دیدار بین دو تیم ماشین سازی تبریز و شهر خودرو