اجرائی کشوری

گزارش تصویری از دیدار ماشین سازی تبریز -ذوب آهن اصفهان