اخبار ویژه تصویری اسلایدی ریاست

گزارش تصویری از جلسه هماهنگی و کارشناسی در خصوص ایجاد مرکز علمی کاربردی فوتبال و درمانگاه تست ورزشی گریدD در استان