روابط عمومی ریاست

گزارش تصویری از جلسه هماهنگی و بازدید میدانی از استادیوم یادگار امام (ره)