اجرائی کشوری روابط عمومی ریاست

گزارش تصویری از جلسه هماهنگی مسؤولین برگزاری دیدار تراکتورسازی تبریز و پرسپولیس