اجرائی کشوری

گزارش تصویری از جلسه هماهنگی قبل بازی تیم های ماشین سازی تبریز و شهر خودرو مشهد