اخبار ویژه تصویری اسلایدی ریاست

گزارش تصویری از جلسه هماهنگی در هر چه بهتر برگزار نمودن مسابقات در استادیوم یادگار(ره)