ریاست

گزارش تصویری از جلسه ریاست با تنی چند از کمیته های هیأت فوتبال استان