روابط عمومی ریاست

گزارش تصویری از جلسه رفع نواقصات استادیوم یادگارم امام(ره) با حضور مسؤولین برگزاری مسابقات