اخبار ویژه تصویری اسلایدی ریاست

گزارش تصویری از جلسه آخر سال کمیته ها با رئیس هیأت فوتبال استان