روابط عمومی گزارش تصویری

گزارش تصویری؛ روز پایانی مسابقات فوتبال دوره ای آزاد ورزشگاه توحید عباسی