روابط عمومی ریاست گزارش تصویری

گزارش تصویری؛ مراسم بزرگداشت مرحوم اکبر گهرخانی