اجرائی کشوری روابط عمومی گزارش تصویری

گزارش تصویری؛ شکست خانگی ماشین سازی مقابل برق جدید شیراز