روابط عمومی فرهنگی گزارش تصویری

گزارش تصویری؛ دیدار تیم های متحد تبریز و منتخب تبریز