روابط عمومی گزارش تصویری محلات

گزارش تصویری؛ افتتاح دفتر بسیج ورزشکاران و چمن مصنوعی ورزشگاه شهداء حکم آباد