جوانان روابط عمومی گزارش تصویری

گزارش تصویری؛ اردوی سه روزه تیم منتخب منطقه ۸ کشور (زیر ۱۴ سال)