فوتسال

گروه بندی و برنامه مسابقات فوتسال لیگ برتر بزرگسالان استان

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، گروه بندی و برنامه مسابقات فوتسال لیگ برتر بزرگسالان استان به شرح ذیل می باشد:

گروه بندی مسابقات فوتسال لیگ بزرگسالان استان

گروه یک گروه دو
عقاب تبریز بیمه البرز مرند
موبایل جعفر هشترود امید مس سونگون ورزقان
منتخب چاراویماق گوارراه تبریز
مقاومت آذربایجان البرز شندآباد
شهید ممقانی موسسه محمدی هشترود

 

برنامه مقدماتی مسابقات فوتسال لیگ استان در رده بزرگسالان در فصل ۹۷-۹۸

ردیف روز تاریخ ساعت نام تیم ها مکان هفته گروه
۱ جمعه ۹۷/۷/۲۰ ۱۶ شهید ممقانی- موبایل جعفر هشترود ممقان اول یک
۲ جمعه ۹۷/۷/۲۰ ۱۶ منتخب چاراویماق- مقاومت آذربایجان چاراویماق اول یک
۳ جمعه ۹۷/۷/۲۷ ۱۶ عقاب تبریز-شهید ممقانی نیروی هوایی تبریز دوم یک
۴ جمعه ۹۷/۷/۲۷ ۱۶ موبایل جعفر هشترود-منتخب چاراویماق ۲۰۰۰هشترود دوم یک
۵ جمعه ۹۷/۷/۲۷ ۱۶ البرز شند آباد-بیمه البرز مرند تختی شندآباد شبستر دوم دوم
۶ جمعه ۹۷/۷/۲۷ ۱۵ موسسه محمدی هشترود-امید مس سونگون ورزقان ۲۰۰۰هشترود دوم دوم
۷ جمعه ۹۷/۸/۴ ۱۶ مقاومت آذربایجان-عقاب تبریز ۹ دی تبریز سوم یک
۸ جمعه ۹۷/۸/۴ ۱۶ شهید ممقانی- منتخب چاراویماق ممقان سوم یک
۹ جمعه ۹۷/۸/۴ ۱۶ گوارراه تبریز- بیمه البرز مرند کوثر تبریز سوم دوم
۱۰ جمعه ۹۷/۸/۴ ۱۶ امید مس سونگون-البرز شند آباد ورزقان سوم دوم
۱۱ جمعه ۹۷/۸/۱۱ ۱۶ منتخب چاراویماق- عقاب تبریز شهرداری چاراویماق چهارم یک
۱۲ جمعه ۹۷/۸/۱۱ ۱۶ موبایل جعفر هشترود- مقاومت آذربایجان ۲۰۰۰ هشترود چهارم یک
۱۳ جمعه ۹۷/۸/۱۱ ۱۶ بیمه البرز مرند- امید مس سونگون ولیعصر مرند چهارم دوم
۱۴ جمعه ۹۷/۸/۱۱ ۱۵ موسسه محمدی هشترود-گوارراه تبریز ۲۰۰۰ هشترود چهارم دوم
۱۵ جمعه ۹۷/۸/۱۸ ۱۶ عقاب تبریز- موبایل جعفر هشترود نیروی هوایی تبریز پنجم یک
۱۶ جمعه ۹۷/۸/۱۸ ۱۶ مقاومت آذربایجان- شهید ممقانی ۹ دی تبریز پنجم یک
۱۷ جمعه ۹۷/۸/۱۸ ۱۶ بیمه البرز مرند – موسسه محمدی هشترود ولیعصر مرند پنجم دوم
۱۸ جمعه ۹۷/۸/۱۸ ۱۶ گوارراه تبریز- البرز شند آباد کوثر تبریز پنجم دوم
۱۹ جمعه ۹۷/۸/۲۵ ۱۶ موبایل جعفر هشترود- شهید ممقانی ۲۰۰۰ هشترود ششم یک
۲۰ جمعه ۹۷/۸/۲۵ ۱۶ مقاومت آذربایجان- منتخب چاراویماق ۹دی تبریز ششم یک
۲۱ جمعه ۹۷/۸/۲۵ ۱۵ موسسه محمدی هشترود- البرز شندآباد ۲۰۰۰هشترود ششم دوم
۲۲ جمعه ۹۷/۸/۲۵ ۱۶ گوارراه تبریز- امید مس سونگون ورزقان کوثر تبریز ششم دوم
۲۳ جمعه ۹۷/۹/۲ ۱۶ شهید ممقانی- عقاب تبریز ممقان هفتم یک
۲۴ جمعه ۹۷/۹/۲ ۱۶ منتخب چاراویماق- موبایل جعفر هشترود شهرداری چاراویماق هفتم یک
۲۵ جمعه ۹۷/۹/۲ ۱۶ بیمه البرز مرند- البرز شندآباد ولیعصر مرند هفتم دوم
۲۶ جمعه ۹۷/۹/۲ ۱۶ امید مس سونگون- موسسه محمدی هشترود ورزقان هفتم دوم
۲۷ جمعه ۹۷/۹/۹ ۱۶ عقاب تبریز- مقاومت آذربایجان نیروی هوایی تبریز هشتم یک
۲۸ جمعه ۹۷/۹/۹ ۱۶ منتخب چاراویماق- شهید ممقانی شهرداری چاراویماق هشتم یک
۲۹ جمعه ۹۷/۹/۹ ۱۶ بیمه البرز مرند- گوارراه تبریز ولیعصر مرند هشتم دوم
۳۰ جمعه ۹۷/۹/۹ ۱۶ البرز شند آباد- امید مس سونگون تختی شند آباد ولیعصر هشتم دوم
۳۱ جمعه ۹۷/۹/۱۶ ۱۶ عقاب تبریز- منتخب چاراویماق نیروی هوایی تبریز نهم یک
۳۲ جمعه ۹۷/۹/۱۶ ۱۶ مقاومت آذربایجان- موبایل جعفر هشترود ۹دی تبریز نهم یک
۳۳ جمعه ۹۷/۹/۱۶ ۱۶ امید مس سونگون- بیمه البرز مرند ورزقان نهم دوم
۳۴ جمعه ۹۷/۹/۱۶ ۱۶ گوارراه تبریز- موسسه محمدی هشترود کوثر تبریز نهم دوم
۳۵ جمعه ۹۷/۹/۲۳ ۱۶ موبایل جعفر هشترود- عقاب تبریز ۲۰۰۰هشترود دهم یک
۳۶ جمعه ۹۷/۹/۲۳ ۱۶ شهید ممقانی- مقاومت آذربایجان ممقان دهم یک
۳۷ جمعه ۹۷/۹/۲۳ ۱۵ موسسه محمدی هشترود- بیمه البرز مرند ۲۰۰۰هشترود دهم دوم
۳۸ جمعه ۹۷/۹/۲۳ ۱۶ البرز شند آباد- گوارراه تبریز تختی شندآباد دهم دوم