فوتسال

گروه بندی و برنامه مسابقات فوتسال لیگ برتر بزرگسالان استان

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، گروه بندی و برنامه مسابقات فوتسال لیگ برتر بزرگسالان استان به شرح ذیل می باشد:

گروه بندی مسابقات فوتسال لیگ بزرگسالان استان

گروه یکگروه دو
عقاب تبریزبیمه البرز مرند
موبایل جعفر هشترودامید مس سونگون ورزقان
منتخب چاراویماقگوارراه تبریز
مقاومت آذربایجانالبرز شندآباد
شهید ممقانیموسسه محمدی هشترود

 

برنامه مقدماتی مسابقات فوتسال لیگ استان در رده بزرگسالان در فصل ۹۷-۹۸

ردیفروزتاریخساعتنام تیم هامکانهفتهگروه
۱جمعه۹۷/۷/۲۰۱۶شهید ممقانی- موبایل جعفر هشترودممقاناولیک
۲جمعه۹۷/۷/۲۰۱۶منتخب چاراویماق- مقاومت آذربایجانچاراویماقاولیک
۳جمعه۹۷/۷/۲۷۱۶عقاب تبریز-شهید ممقانینیروی هوایی تبریزدومیک
۴جمعه۹۷/۷/۲۷۱۶موبایل جعفر هشترود-منتخب چاراویماق۲۰۰۰هشتروددومیک
۵جمعه۹۷/۷/۲۷۱۶البرز شند آباد-بیمه البرز مرندتختی شندآباد شبستردومدوم
۶جمعه۹۷/۷/۲۷۱۵موسسه محمدی هشترود-امید مس سونگون ورزقان۲۰۰۰هشتروددومدوم
۷جمعه۹۷/۸/۴۱۶مقاومت آذربایجان-عقاب تبریز۹ دی تبریزسومیک
۸جمعه۹۷/۸/۴۱۶شهید ممقانی- منتخب چاراویماقممقانسومیک
۹جمعه۹۷/۸/۴۱۶گوارراه تبریز- بیمه البرز مرندکوثر تبریزسومدوم
۱۰جمعه۹۷/۸/۴۱۶امید مس سونگون-البرز شند آبادورزقانسومدوم
۱۱جمعه۹۷/۸/۱۱۱۶منتخب چاراویماق- عقاب تبریزشهرداری چاراویماقچهارمیک
۱۲جمعه۹۷/۸/۱۱۱۶موبایل جعفر هشترود- مقاومت آذربایجان۲۰۰۰ هشترودچهارمیک
۱۳جمعه۹۷/۸/۱۱۱۶بیمه البرز مرند- امید مس سونگونولیعصر مرندچهارمدوم
۱۴جمعه۹۷/۸/۱۱۱۵موسسه محمدی هشترود-گوارراه تبریز۲۰۰۰ هشترودچهارمدوم
۱۵جمعه۹۷/۸/۱۸۱۶عقاب تبریز- موبایل جعفر هشترودنیروی هوایی تبریزپنجمیک
۱۶جمعه۹۷/۸/۱۸۱۶مقاومت آذربایجان- شهید ممقانی۹ دی تبریزپنجمیک
۱۷جمعه۹۷/۸/۱۸۱۶بیمه البرز مرند – موسسه محمدی هشترودولیعصر مرندپنجمدوم
۱۸جمعه۹۷/۸/۱۸۱۶گوارراه تبریز- البرز شند آبادکوثر تبریزپنجمدوم
۱۹جمعه۹۷/۸/۲۵۱۶موبایل جعفر هشترود- شهید ممقانی۲۰۰۰ هشترودششمیک
۲۰جمعه۹۷/۸/۲۵۱۶مقاومت آذربایجان- منتخب چاراویماق۹دی تبریزششمیک
۲۱جمعه۹۷/۸/۲۵۱۵موسسه محمدی هشترود- البرز شندآباد۲۰۰۰هشترودششمدوم
۲۲جمعه۹۷/۸/۲۵۱۶گوارراه تبریز- امید مس سونگون ورزقانکوثر تبریزششمدوم
۲۳جمعه۹۷/۹/۲۱۶شهید ممقانی- عقاب تبریزممقانهفتمیک
۲۴جمعه۹۷/۹/۲۱۶منتخب چاراویماق- موبایل جعفر هشترودشهرداری چاراویماقهفتمیک
۲۵جمعه۹۷/۹/۲۱۶بیمه البرز مرند- البرز شندآبادولیعصر مرندهفتمدوم
۲۶جمعه۹۷/۹/۲۱۶امید مس سونگون- موسسه محمدی هشترودورزقانهفتمدوم
۲۷جمعه۹۷/۹/۹۱۶عقاب تبریز- مقاومت آذربایجاننیروی هوایی تبریزهشتمیک
۲۸جمعه۹۷/۹/۹۱۶منتخب چاراویماق- شهید ممقانیشهرداری چاراویماقهشتمیک
۲۹جمعه۹۷/۹/۹۱۶بیمه البرز مرند- گوارراه تبریزولیعصر مرندهشتمدوم
۳۰جمعه۹۷/۹/۹۱۶البرز شند آباد- امید مس سونگونتختی شند آباد ولیعصرهشتمدوم
۳۱جمعه۹۷/۹/۱۶۱۶عقاب تبریز- منتخب چاراویماقنیروی هوایی تبریزنهمیک
۳۲جمعه۹۷/۹/۱۶۱۶مقاومت آذربایجان- موبایل جعفر هشترود۹دی تبریزنهمیک
۳۳جمعه۹۷/۹/۱۶۱۶امید مس سونگون- بیمه البرز مرندورزقاننهمدوم
۳۴جمعه۹۷/۹/۱۶۱۶گوارراه تبریز- موسسه محمدی هشترودکوثر تبریزنهمدوم
۳۵جمعه۹۷/۹/۲۳۱۶موبایل جعفر هشترود- عقاب تبریز۲۰۰۰هشتروددهمیک
۳۶جمعه۹۷/۹/۲۳۱۶شهید ممقانی- مقاومت آذربایجانممقاندهمیک
۳۷جمعه۹۷/۹/۲۳۱۵موسسه محمدی هشترود- بیمه البرز مرند۲۰۰۰هشتروددهمدوم
۳۸جمعه۹۷/۹/۲۳۱۶البرز شند آباد- گوارراه تبریزتختی شندآباددهمدوم