انضباطی

کمالوند همچنان از حق مصاحبه محروم است

فراز کمالوند سرمربي تيم فوتبال تراکتورسازي همچنان از حق مصاحبه با رسانه هاي ديداري، شنيداري و نوشتاري محروم است… با توجه به عدم موافقت کميته انضباطي فدراسيون فوتبال در خصوص رفع ممنوعيت، اين مربي تا اطلاع ثانوي از انجام هر گونه مصاحبه محروم مي باشد.
“فراز کمالوند” با استناد به ماده 11 آيين نامه و با توجه با بند دو ماده 32 و بر اساس راي سي ام دي ماه گذشته کميته انضباطي، از انجام هر گونه مصاحبه تا اطلاع ثانوي محروم شده است.
عدم توجه به مفاد دستور موقت و انجام مصاحبه به هر طريق محروميت از حضور در نيمکت و سمت مربيگري و کسر مدت محروميت از مبلغ قرارداد را درپي خواهد داشت.