مربیان

کلاس مربیگری فوتبال پایه ویژه مدارس فوتبال

 

احد نظرزاده مسؤول کمیته آموزش و مربیان هیأت فوتال استان اعلام کرد؛ طی روال سالهای گذشته کلاس مربیگری فوتبال پایه (ویژه مدارس فوتبال) در تاریخ ۹۴/۳/۳ لغایت ۹۴/۳/۴ به مدرسی جناب آقای کاوه سلامی در اتاق کنفرانس هیأت فوتبال (تئوری) کلاس های عملی آن در مجموعه جدیدالتاسیس ابوذر با حضور مربیان فعال مدارس فوتبال استان برگزار گردید.