داوران

کلاس داوری درجه سه فوتبال و ارتقاء دو به یک

کریم اصغرزاده مسؤول کمیته داوران هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ کلاس درجه سه فوتبال از تاریخ 94/5/31 لغایت 94/6/5 به مدرسی کریم اصغرزاده ، ممتحن جعفر علیزاده و به مدیرکلاسی محمد حیرتی در تبریز برگزار خواهد شد.

اصغرزاده اضافه کرد؛ کلاس ارتقاء داوری درجه دو به یک فوتسال نیز از تاریخ 94/6/10 لغایت 94/6/13 به مدرسی عبدالکریم سیستانی و به مدیر کلاسی ناصر رحیم پور در تبریز برگزار خواهد شد.