مربیان

کلاس دانش افزایی استعدادیابی تخصصی مربیان فعال مدارس فوتبال

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، کلاس دانش افزایی استعدادیابی تخصصی مربیان فعال مدارس فوتبال با شرکت 50 نفر دارای مدرکA.B.C وباحضور روسای کمیته آموزش مربیان و جوانان هیات فوتبال استان و توسط مدرسAFCوسراستعدادیاب شمالغرب کشور استاد صادق پورحسین روز پنجشنبه مورخه 98/1/29ساعت از 16 الی 18:30 درمحل کنفرانس هیأت فوتبال استان برگزار وبه تمام مربیان شرکت کننده استان گواهی شرکت صادر گردید.