داوران

کلاس توجیهی نظارت

حاج کریم اصغرزاده مسؤول کمیته داوران هیأت فوتبال استان اعلام کرد… حاج کریم اصغرزاده مسؤول کمیته داوران هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛یک دوره کلاس توجیهی نظارت برای ناظرین استان آذربایجانشرقی روز یکشنبه 19/7/90 در شهر تبریز به مدرسی آقای حسین عسگری نائب رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران برگزار خواهد شد.