هیئت فوتبال تبریز
داوران

کلاس ارتقاء داوری درجه دو به یک

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،یکدوره کلاس ارتقاء داوری درجه دو به یک به مدرسی آقای رحیم رحیمی مقدم و به مدیر کلاسی آقای پوریا غفاری و به استعداد 20 نفر از داوران فعال آقا و خانم از تاریخ 98/12/5 بمدت 3 روز در سالن کنفرانس هیأت فوتبال استان برگزار خواهد شد .

شرکت کنندگان در این دوره در صورت قبولی مدرک داوری درجه یک را دریافت خواهند نمود.