پیام روز

هیئت فوتبال تبریز

در شگفتم از كسى كه در پى يافتن گمشده خويش مى ‏گردد، در حالى كه «خود» را گم كرده و در پى يافتن «خويش» نيست!