انضباطی

پاسخ كميته انضباطي به آراءصادر شده اخیر

کمیته انضباطی در خصوص آراءصادر شده توسط این کمیته مطالبی را مطرح کرد... متاسفانه به سبب عدم آشنايي دوستاني كه برخي از آنها به مسائل حقوقي نيز علاقه مند هستند شبهاتي پيرامون منع از انجام مصاحبه مطرح شده است كه شايسته مي نمايد در سايت فدراسيون فوتبال كه اصلي ترين منبع پاسخگويي به ايراد و اشكال هاي مطرح شده در حوزه فوتبال مي باشد ، پاسخ داده شود كه براي تحقق اين منظور ، جواب كميته انضباطي در ضمن چند بند ، بيان مي گردد.:
۱- آيين نامه انضباطي فيفا (F.D.C) كه مشتمل بر كدها و مقررات انضباطي بوده و فصل اول آن ناظر به كليات تخلفات و مجازات هاي انضباطي است در ماده ۲۲ از جمله تنبيهات اشخاص حقيقي و حقوقي را ممنوعيت شركت در هر گونه فعاليت مرتبط با فوتبال ذكر نموده و در متن ماده چنين مرقوم نموده است كه يك فرد ، ممكن است از شركت در هر گونه فعاليت مرتبط با فوتبال اعم از اداري ، ورزشي و غيره محروم گردد كه از نظر علم حقوق و مبادي علم اصول عبارت هر گونه فعاليت ، شامل مصاحبه نيز مي شود بگذريم از اينكه توضيح تكميلي ذكر شده در پايان ماده كه مي گويد : ( اعم از اداري ، ورزشي و غيره ) كه واژه ( غيره ) مصداق تعميم بوده و از آن هر گونه تنبيه اثر گذار بعنوان جلوگيري از فعاليت مرتبط با فوتبال فهميده مي شود و بر مبناي آن آيين نامه انضباطي فدراسيون فوتبال كشورمان ، محروميت از مصاحبه را كه متناسب با شرايط بومي كشور مي باشد ، لحاظ نموده است .
۲- آيين نامه انضباطي فدراسيون هاي ملي مي بايد كليات مقررات انضباطي فيفا (F.D.C) را در مقررات خود لحاظ كنند و به همين دليل در آيين نامه انضباطي فدراسيون فوتبال كشورمان كه به تصويب مجمع رسيده است به اعتبار عموميت موجود در ماده ۲۲ آيين نامه انضباطي فدراسيون جهاني فوتبال كه گفته است : يك فرد ممكن است از شركت در هر گونه از فعاليت مرتبط با فوتبال ( اداري ، ورزشي و غيره ) محروم گردد .
A person may be bannes from taking part in any kind of football related acrivity ( administrative, sports or any other)
محروميت از مصاحبه را بر مبناي محتواي عام اين ماده در نظر گرفته ايم كه از ديدگاه قانون گذاري به اين عمل يعني وضع مقررات همسو با كليات قوانين جهاني فوتبال اما متناسب با شرائط بومي ( Localization) يا لوكاليزده كردن مي گويند .
۳- مصاحبه هاي غير مرتبط با مسائل فني بازي و سخن گفتن درباره حواشي داوري ( كه در جاي خود بايد به رفع كاستي هاي آن همت گمارد ) و نيز اظهارنظرهاي پراكنده و غير مرتبط درباره اشخاص حقيقي و حقوقي اولاً اين گمان را به ذهن ساير افراد ، متبادر مي كند كه مي توان در كنفرانس مطبوعاتي پيرامون هر چيز سخن گفت و ثانياً با توجه به اينكه اين مطالب به گوش ميليون ها نفر به ويژه هواداران حاضر در سكوها مي رسد انواع التهاب ها و تنش ها را درميان تماشاگران كه نوعاً از جوانان دوست داشتني و عاطفي هستند ، در پي دارد و آثار شوم آن در قالب استفاده از الفاظ ركيك و پرتاب اشياء نمايان مي شود .
۴- برخلاف آنچه يكي از مجريان خوب ورزشي در رسانه ملي ، ابراز نمود كه ممنوعيت از مصاحبه بر خلاف آزادي بيان است ، توجه به اين نكته ضروري است كه خداوند انسان را آزاد آفريده و به او آزادي در ارائه رفتار و گفتار داده است اما آيا مي تواند به استناد اين كه در سخن گفتن آزاد است نتيجه بگيرد كه مي تواند نمامي و غيبت و تهمت و دروغ و تحقير و تمسخر را در قالب آزادي بيان به كار بگيرد و كيفر و تنبيه ناشي از آن را مخالف آزادي بيان تلقي كند. در اين صورت اگر كسي توهين كند بايد بگويم چون آزادي بيان است چاره اي نيست در حالي كه آزادي بيان اگر به جرم و تخلف منتهي شود هرگز متخلف و مجرم را از مجازات و تنبيه معاف نمي كنند .

۵- كميته انضباطي فدراسيون فوتبال با وجود اينكه مي تواند متخلف از معيارهاي مصاحبه ( يعني دوري از تحقير ، توهين ، تحريك ، تشويش اذهان عمومي اظهار مطالب خلاف واقع و يا بيان مطالب خلاف اثبات ) را مستقيماً از حضور در نيمكت محروم كند اما به منظور رفق و مدارا و حفظ منافع باشگاهها در وهله اول به محروميت از مصاحبه مرتبط با فوتبال اكتفا نموده است تا موجبات زيان و آسيب براي فعاليت هاي باشگاهي را فراهم نياورد و بتواند با رفع منشاء التهاب و خشونت و استقرار آرامش ، به دوام فعاليت هاي باشگاه و عدم كاهش سطح فني تيم ، كمك نمايد مسلماً اگر مديريت باشگاه در اين راستا كمك نكند و بر حسن اجراي تصميم كميته همت نگمارد چاره اي جزء محروميت از نيمكت كه نتيجه بي توجهي به تنبيهات انضباطي است وجود نخواهد داشت .
۶- كميته انضباطي مكرر بر لزوم نظارت ويژه براي امر داوري تاكيد نموده و با توجه به اصل مهارت محوري بودن به كارگيري داوران به اين امر توجه دارد كه مي بايد با در نظر گرفتن حد نصاب و سقف براي تصميمات نادرست داوري ، ترتيبي اتخاذ گردد تا داوراني كه مكرراً و بطور شبهه برانگيز مرتكب خطا مي شوند تدريجا از گردونه داوري خارج شده و مورد جايگزيني قرار گيرند و در پايان بازيهاي هر هفته نيز با ادبيات نرم و نيكو و علمي و با صبر و حوصله لازم به نحوه مستند به شبهات مطروحه در سايت فدراسيون پاسخ داده شود .