اجرائی کشوری

نقل و انتقالات در گسترش فولاد

16 بازیکن قرارداد خود را در هیأت فوتبال به ثبت رساندند.

*فرنادو دی خسوس ریبرو بعنوان بازیکن بمدت یک فصل

*محمدرضا خلعتبری لیماکی بعنوان بازیکن بمدت یک فصل

*فراز کمالوند بعنوان سرمربی بمدت یک فصل

*حسن آذرنیا شاهگلی بعنوان مدیر تیم بمدت یک فصل

*لوسیانوپریرامندس بعنوان بازیکن بمدت یک فصل

*مگنوباتیستاداسیلوا بعنوان بازیکن بمدت دو فصل

*محسن حمیدی بعنوان بازیکن بمدت یک فصل

*بابک حاتمی بعنوان بازیکن بمدت یک فصل

*سید محسن حسینی بعنوان بازیکن بمدت یک فصل

*کورش ملکی بعنوان بازیکن بمدت یک فصل

*محمدامین درویش نخل ابراهیمی بعنوان بازیکن بمدت دو فصل

*مرتضی اسدی بعنوان بازیکن بمدت یک فصل

*مسعود ابراهیم زاده بعنوان بازیکن بمدت دو فصل

*مصطفی اکرامی کیوج بعنوان بازیکن بمدت یک فصل

*مهران فرضیات بعنوان بازیکن بمدت یک فصل

*عباس آقائی چقوشی بعنوان مربی بمدت یک فصل

*شاهین صمدیان بعنوان مربی بمدت یک فصل

*علی اکبرزاده بعنوان مدیر رسانه بمدت یک فصل

*امیر بهمن خداکرم بعنوان مربی بمدت یک فصل

*حمیر رضا فرزانه بعنوان مربی بمدت یک فصل

*علیرضا جلیلی لقمان بعنوان مربی بمدت یک فصل

*داود فعال بعنوان مربی بمدت یک فصل

*پیمان صاحب جمعی بعنوان مربی بمدت یک فصل

*یوسف نقی پور بعنوان تدارکات بمدت یک فصل

*حسین عطار نصرتی بعنوان ماساژور بمدت یک فصل

*محمدامین بناء خطیبی بعنوان بازیکن بمدت سه فصل

*نادر رسول زاده جدی بعنوان ماساژور بمدت یک فصل

*علیرضا ارجمندیان بعنوان بازیکن بمدت سه فصل

*علیرضا چراغعلیئی بعنوان بازیکن بمدت سه فصل

*ساسان اسدی اسکندانی بعنوان تدارکات بمدت یک فصل