جوانان روابط عمومی

نظارت از 9 مدرسه فوتبال شهر تبریز

ناظران منتخب هیات فوتبال از 9 مدرسه فوتبال شهر تبریز دیدن کردند.

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی، ناظران منتخب مدارس فوتبال استان آذربایجان شرقی از سوی هیات فوتبال استان از 9 مدرسه فوتبال شهر تبریز نظارت کرده و عملکرد این مدارس را مورد ارزشیابی قرار دادند.

مدارس فوتبال شاهد، کارگران، آتا، پاس جهانبخش، یاران ایران، شفق، کلاسیک، ایمان و ستارگان تبریز مدارسی بودند که ناظران از آنها دیدن کرده و فعالیت و عملکردشان را طبق استانداردهای موجود مورد ارزشیابی قرار دادند.