اجرائی کشوری

نشست سازمان ليگ آزادگان و كميته بازاريابي فدراسيون

بهروان : كيفيت رقابتهاي ليگ يك دوره به دوره افزايش مي يابد… رئيس سازمان ليگ آزادگان از برگزاري جلسه اين سازمان با كميته بازاريابي خبر داد.
به گزارش سايت رسمي فدراسيون فوتبال ، بهروان در اين باره گفت:«صبح امروز سازمان ليگ آزادگان جلسه اي را با كميته بازاريابي فدراسيون فوتبال درباره وضعيت تبليغات دور زمين و همچنين مسايل بازاريابي ليگ يك برگزار كرد كه در اين جلسه ، مذاكرات در مورد روند چگونگي بازاريابي و تبليغات دور زمين بررسي شد.»

بهروان در پايان گفت : « كيفيت رقابتهاي ليگ يك دوره به دوره افزايش مي يابد .سعي داريم كه كيفيت رقابتهاي ليگ يك را به سطحي برسانيم كه بتوانيم به استانداردهاي ليگ برتر نزديك كنيم.مطمئنا درباره حق پخش اين رقابتها هم برنامه هايي داريم.