هیئت فوتبال تبریز
مسابقات فوتسال جام رمضان

نتایج مسابقات فوتسال جام رمضان نوجوانان- جوانان- امید

مسابقات فوتسال جام رمضان_نوجوانان – جوانان و امید

ردیف

تاریخ

مسابقه بین دوتیم

۱

۹۳/۴/۱۹

شهید پناهی ۲– شایگان آرمین۵

۲

۹۳/۴/۱۹

آذر سنین۲- ۹۰ تبریز۳

۳

۹۳/۴/۱۹

شهریاران۲- شهدا گمنام۴

۴

۹۳/۴/۲۰

صنعت ورزش۲ – آپادانا۲

۵

۹۳/۴/۲۰

ستارگان تبریز۲ – هلال احمر۱

۶

۹۳/۴/۲۰

شایگان آرمین۳ – بارزگانی نوین۰

۷

۹۳/۴/۲۱

شهید دباغی نژاد۲- امید تبریز۲

۸

۹۳/۴/۲۱

امید تبریز ۴– مسجد حضرت ( علی)۰

۹

۹۳/۴/۲۱

انصار ۶– سقف گستران۱

۱۰

۹۳/۴/۲۲

صنعت ورزش۱ – هلال احمر۳

۱۱

۹۳/۴/۲۲

آپادانا ۱– ستارگان تبریز۰

۱۲

۹۳/۴/۲۲

شهریاران ۲– بازرگانی نوین۳

۱۳

۹۳/۴/۲۳

شهدا گمنام۶- ۹۰ تبریز۱

۱۴

۹۳/۴/۲۳

شهید پناهی۱ – آذر سنین۱

۱۵

۹۳/۴/۲۳

شهدا گمنام۳– امید تبریز۲

۱۶

۹۳/۴/۲۴

شایگان آرمین۴– شهید دباغی نژاد۱

۱۷

۹۳/۴/۲۴

عرفان تبریز۱– امید جم۱

۱۸

۹۳/۴/۲۴

امید تبریز ۲– سقف گستران۰

۱۹

۹۳/۴/۲۴

انصار ۱– مسجد حضرت (علی)۳

۲۰

۹۳/۴/۳۰

کالای ورزشی حمید ۹– امید جم۱

۲۱

۹۳/۴/۳۰

شایگان آرمین۵ – آذر سنین۴

۲۲

۹۳/۴/۳۰

شهدا گمنام۶ – شهید پناهی۲

۲۳

۹۳/۴/۳۰

شهید دباغی نژاد۱ – بازرگانی نوین۵

۲۴

۹۳/۴/۳۱

صنعت ورزش۲-ستارگان تبریز۴

۲۵

۹۳/۴/۳۱

هلال احمر۱-آپادانا۴

۲۶

۹۳/۴/۳۱

سقف گستران۰-مسجدحضرت (علی)۱۰

۲۷

۹۳/۴/۳۱

امید تبریز۳-انصار۴

۲۸

۹۳/۵/۱

۹۰ تبریز۶-شهید پناهی۱

۲۹

۹۳/۵/۱

شایگان آرمین۱-شهداگمنام۱

۳۰

۹۳/۵/۱

شهداگمنام۳-شایگان آرمین۴

۳۱

۹۳/۵/۱

کالای ورزشی حمید۴-عرفان تبریز۱

۳۲

۹۳/۵/۲

شایگان آرمین۸-امیدتبریز۳

۳۳

۹۳/۵/۲

بازرگانی نوین۳-شهداگمنام۲

۳۴

۹۳/۵/۳

آذرسنین۳-شهداگمنام۷

۳۵

۹۳/۵/۳

شایگان آرمین ۱- ۹۰ تبریز ۴