اجرائی کشوری

نتایج مسابقات فوتبال لیگ 3 مناطق

 

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران ، برنامه هفته اول تا سوم رقابهای لیگ برتر نوجوانان را اعلام کرد.

برنامه رقابتها به شرح زیر است:

 

گروه اول 


هفته اول  شنبه 94/8/23        

استعداد جوان مشهد – پدیده مشهد-ساعت 14:15    – تختی  مشهد  
دانش فریدون کنار -پدیده ساری- ساعت       14:15  آزادی       فریدونکنار مازندران
متین بابل-عقاب بندرترکمن            – ساعت 14:15    موزیرج   بابل       مازندران

هفته دوم  جمعه 94/8/29

دانش فریدون کنار-  استعداد  جوان مشهد- ساعت     14:15    آزادی     فریدونکنار 
عقاب بندرترکمن- پدیده مشهد       –            ساعت  14:15    قاندومی بندرترکمن گلستان
پدیده ساری-متین بابل –               ساعت   14:15    اختصاصی ساری مازندران

هفته سوم   پنجشنبه 94/9/5

           
استعداد  جوان مشهد- عقاب بندرترکمن-     ساعت   14:15    تختی مشهد      
متین بابل- دانش فریدون کنار          – ساعت 14:15    موذیرج   بابل مازندران
پدیده مشهد- پدیده ساری       –  ساعت     12:00    تختی مشهد 

هفته چهارم پنجشنبه 94/9/12

متین بابل –استعداد جوان مشهد    14:0      موزیرج   بابل       مازندران
پددیده ساری- عقاب بندر ترکمن     14:00    آزادی     تیرکلا ساری مازندران
دانش فریدونکنار- پدیده مشهد        14:00    آزادی     فریدونکنار           مازندران

هفته پنجم 


پنجشنبه 94/9/19

پدیده مشهد- متین بابل                14:00    تختی    مشهد  
عقاب بندر ترکمن- دانش فریدونکنار  14:00    قاندومی بندرترکمن گلستان

جمعه 94/9/20

استعداد جوان مشهد- پدیده ساری 12:00    تختی    مشهد   خراسان رضوی

گروه دوم 


هفته اول شنبه 94/8/23

گسترش فولاد تبریز- داماش گیلان   14:15    محمد خیابانی     تبریز     
ملوان بندر انزلی- دخانیات گیلان     14:15    کلویر      انزلی     گیلان
شهرداری تبریز- تراکتور سازی تبریز  14:15    پارک صنعت         تبریز     

هفته دوم  جمعه94/8/29

ملوان بندر انزلی- گسترش فولاد تبریز          14:15    کلویر      انزلی     گیلان
تراکتورسازی تبریز-داماش گیلان      14:15    اختصاصی           تبریز     
دخانیات گیلان-شهرداری تبریز         14:15    عضدی   رشت     گیلان

هفته سوم  پنجشنبه 94/9/5

گسترش فولاد تبریز-  تراکتورسازی تبریز14:15            محمد خیابانی     تبریز     
شهرداری تبریز- ملوان بندر انزلی     14:15    پارک صنعت         تبریز     
داماش گیلان- دخانیات گیلان          14:15    سردار جنگل        رشت     گیلان

هفته چهارم  پنج شنبه 94/9/12

شهرداری تبریز- گسترش فولاد تبریز 14:00    پارک صنعت         تبریز     
دخانیات گیلان- تراکتورسازی تبریز   14:00    عضدی   رشت     گیلان
جمعه 13/9/1394 ملوان بندر انزلی -داماش گیلان14:00          کلویر      انزلی     گیلان

هفته پنجم  پنجشنبه 94/9/19

تراکتورسازی تبریز – ملوان بندر انزلی           14:00    اختصاصی           تبریز     

جمعه 94/9/20

گسترش فولاد تبریز- دخانیات گیلان 14:00    محمد خیابانی     تبریز     
داماش گیلان -شهرداری تبریز                     14:15    عضدی   رشت     گیلان

گروه سوم 


هفته اول شنبه 94/8/23

پور البرز-صبای قم 14:15    اول        22 بهمن            ولد آباد کرج         البرز
سپاهان اصفهان- پتوی لاله اصفهان            14:15    صفائیه   صفائیه   اصفهان
ذوب اهن اصفهان-مقاومت تهران     14:15    مطهری  درچه     اصفهان

هفته دوم  جمعه 94/8/29

سپاهان اصفهان- پور البرز  14:15    صفائیه   اصفهان
مقاومت تهران- صبای قم   14:15    5 آذر      تهران     تهران
پتوی لاله اصفهان- ذوب آهن اصفهان           14:15    فخر       اصفهان  اصفهان

هفته سوم پنجشنبه 94/9/5

پور البرز- مقاومت تهران     14:15    22 بهمن            ولد آباد کرج         البرز
ذوب آهن اصفهان- سپاهان اصفهان 14:15    مطهری  درچه     اصفهان
صبای قم- پتوی لاله اصفهان          14:15    حیدریان قم        

هفته چهارم  پنجشنبه 94/9/12

ذوب اهن اصفهان- پور البرز 14:00    مطهری  درچه     اصفهان
پتوی لاله اصفهان- مقاومت تهران    14:00    فخر       اصفهان 
سپاهان اصفهان- صبای قم            14:00    صفائیه   اصفهان
هفته پنجم جمعه 20/9/1394
پور البرز -پتوی لاله اصفهان            14:00    22 بهمن            ولد آباد کرج        
صبای قم -ذوب اهن اصفهان           14:00    حیدریان قم        
مقاومت تهران- سپاهان اصفهان     14:00    5 آذر      تهران    

گروه چهارم 


هفته اول شنبه 94/8/23

 نفت و گاز گچساران-  حافظ شیراز  14:15    اختصاصی           گچساران            کهکیلویه و بویر احمد
نفت آبادان- نفت اهواز       14:15    پیروز      آبادان     خوزستان
فولاد خوزستان- استقلال بوشهر     14:15    اختصاصی           اهواز      خوزستان

هفته دوم جمعه 94/8/29

نفت آبادان-نفت و گاز گچساران       14:15    پیروز      آبادان     خوزستان
استقلال بوشهر-  حافظ شیراز        14:15    قدس     بوشهر   بوشهر
نفت اهواز- فولاد خوزستان 14:15    اختصاصی اهواز  

هفته سوم پنجشنبه 94/9/5

نفت و گاز گچساران- استقلال بوشهر           14:15    اختصاصی گچساران کهکیلویه و بویر احمد
فولاد خوزستان- نفت آبادان            14:15                اختصاصی           اهواز     
حافظ شیراز- نفت اهواز     14:15                صنایع زرهی       شیراز   

هفته چهارم 


جمعه 94/9/13           

نفت آبادان – حافظ شیراز   14:00    پیروز      آبادان     خوزستان

شنبه 94/9/14

فولاد خوزستان -نفت و گاز گچساران            14:00    اختصاصی فولاد   اهواز     
نفت اهواز -استقلال بوشهر            14:00    اختصاصی نفت    اهواز     

هفته پنجم جمعه 94/9/20

نفت و گاز گچساران- نفت اهواز      14:00    اختصاصی گچساران کهکیلویه و بویر احمد
حافظ شیراز- فولاد خوزستان          14:00    صنایع زرهی       شیراز    فارس
استقلال بوشهر- نفت آبادان           14:00    قدس     بوشهر   بوشهر

گروه پنجم 


هفته اول  شنبه  94/8/23

نماینده بوشهر- مس کرمان            14:15    قدس     بوشهر  
آلومینیوم هرمزگان- البدر بندر کنگ  14:15    تختی    بندر عباس 
توانیر بندر عباس- فجر شهید سپاسی         14:15    اختصاصی توانیر   بندر عباس 

هفته دوم  جمعه 94/8/29

آلومینیوم هرمزگان- نماینده بوشهر  14:15    تختی    بندر عباس         
فجر شهید سپاسی- مس کرمان    14:15    دستغیب            شیراز   
البدر بندر کنگ- توانیر بندر عباس    14:15    اختصاصی بندر کنگ هرمزگان

هفته سوم پنجشنبه 94/9/5

نماینده بوشهر -فجر شهید سپاسی            14:15    قدس     بوشهر  
توانیر بندر عباس -آلومینیوم هرمزگان           14:15    اختصاصی توانیر   بندر عباس         
مس کرمان- البدر بندر کنگ            14:15    سلیمی کیا        کرمان   

هفته چهارم  پنجشنبه 94/9/12

توانیر بندر عباس -نماینده بوشهر    14:00    اختصاصی توانیر   بندر عباس          هرمزگان
البدر بندر کنگ -فجر شهید سپاسی            14:00    اختصاصی بندر کنگ         هرمزگان
آلومینیوم هرمزگان- مس کرمان       14:00    تختی    بندر عباس         

هفته پنجم جمعه 94/9/20

نماینده بوشهر- البدر بندر کنگ       14:00    قدس     بوشهر  
مس کرمان -توانیر بندر عباس         14:00    سلیمی کیا        کرمان
فجر شهید سپاسی- آلومینیوم هرمزگان       14:00    دستغیب            شیراز