اجرائی کشوری

نتایج مسابقات فوتبال لیگ ۳ مناطق

 

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران ، برنامه هفته اول تا سوم رقابهای لیگ برتر نوجوانان را اعلام کرد.

برنامه رقابتها به شرح زیر است:

 

گروه اول 


هفته اول  شنبه ۹۴/۸/۲۳        

استعداد جوان مشهد – پدیده مشهد-ساعت ۱۴:۱۵    – تختی  مشهد  
دانش فریدون کنار -پدیده ساری- ساعت       ۱۴:۱۵  آزادی       فریدونکنار مازندران
متین بابل-عقاب بندرترکمن            – ساعت ۱۴:۱۵    موزیرج   بابل       مازندران

هفته دوم  جمعه ۹۴/۸/۲۹

دانش فریدون کنار-  استعداد  جوان مشهد- ساعت     ۱۴:۱۵    آزادی     فریدونکنار 
عقاب بندرترکمن- پدیده مشهد       –            ساعت  ۱۴:۱۵    قاندومی بندرترکمن گلستان
پدیده ساری-متین بابل –               ساعت   ۱۴:۱۵    اختصاصی ساری مازندران

هفته سوم   پنجشنبه ۹۴/۹/۵

           
استعداد  جوان مشهد- عقاب بندرترکمن-     ساعت   ۱۴:۱۵    تختی مشهد      
متین بابل- دانش فریدون کنار          – ساعت ۱۴:۱۵    موذیرج   بابل مازندران
پدیده مشهد- پدیده ساری       –  ساعت     ۱۲:۰۰    تختی مشهد 

هفته چهارم پنجشنبه ۹۴/۹/۱۲

متین بابل –استعداد جوان مشهد    ۱۴:۰      موزیرج   بابل       مازندران
پددیده ساری- عقاب بندر ترکمن     ۱۴:۰۰    آزادی     تیرکلا ساری مازندران
دانش فریدونکنار- پدیده مشهد        ۱۴:۰۰    آزادی     فریدونکنار           مازندران

هفته پنجم 


پنجشنبه ۹۴/۹/۱۹

پدیده مشهد- متین بابل                ۱۴:۰۰    تختی    مشهد  
عقاب بندر ترکمن- دانش فریدونکنار  ۱۴:۰۰    قاندومی بندرترکمن گلستان

جمعه ۹۴/۹/۲۰

استعداد جوان مشهد- پدیده ساری ۱۲:۰۰    تختی    مشهد   خراسان رضوی

گروه دوم 


هفته اول شنبه ۹۴/۸/۲۳

گسترش فولاد تبریز- داماش گیلان   ۱۴:۱۵    محمد خیابانی     تبریز     
ملوان بندر انزلی- دخانیات گیلان     ۱۴:۱۵    کلویر      انزلی     گیلان
شهرداری تبریز- تراکتور سازی تبریز  ۱۴:۱۵    پارک صنعت         تبریز     

هفته دوم  جمعه۹۴/۸/۲۹

ملوان بندر انزلی- گسترش فولاد تبریز          ۱۴:۱۵    کلویر      انزلی     گیلان
تراکتورسازی تبریز-داماش گیلان      ۱۴:۱۵    اختصاصی           تبریز     
دخانیات گیلان-شهرداری تبریز         ۱۴:۱۵    عضدی   رشت     گیلان

هفته سوم  پنجشنبه ۹۴/۹/۵

گسترش فولاد تبریز-  تراکتورسازی تبریز۱۴:۱۵            محمد خیابانی     تبریز     
شهرداری تبریز- ملوان بندر انزلی     ۱۴:۱۵    پارک صنعت         تبریز     
داماش گیلان- دخانیات گیلان          ۱۴:۱۵    سردار جنگل        رشت     گیلان

هفته چهارم  پنج شنبه ۹۴/۹/۱۲

شهرداری تبریز- گسترش فولاد تبریز ۱۴:۰۰    پارک صنعت         تبریز     
دخانیات گیلان- تراکتورسازی تبریز   ۱۴:۰۰    عضدی   رشت     گیلان
جمعه ۱۳/۹/۱۳۹۴ ملوان بندر انزلی -داماش گیلان۱۴:۰۰          کلویر      انزلی     گیلان

هفته پنجم  پنجشنبه ۹۴/۹/۱۹

تراکتورسازی تبریز – ملوان بندر انزلی           ۱۴:۰۰    اختصاصی           تبریز     

جمعه ۹۴/۹/۲۰

گسترش فولاد تبریز- دخانیات گیلان ۱۴:۰۰    محمد خیابانی     تبریز     
داماش گیلان -شهرداری تبریز                     ۱۴:۱۵    عضدی   رشت     گیلان

گروه سوم 


هفته اول شنبه ۹۴/۸/۲۳

پور البرز-صبای قم ۱۴:۱۵    اول        ۲۲ بهمن            ولد آباد کرج         البرز
سپاهان اصفهان- پتوی لاله اصفهان            ۱۴:۱۵    صفائیه   صفائیه   اصفهان
ذوب اهن اصفهان-مقاومت تهران     ۱۴:۱۵    مطهری  درچه     اصفهان

هفته دوم  جمعه ۹۴/۸/۲۹

سپاهان اصفهان- پور البرز  ۱۴:۱۵    صفائیه   اصفهان
مقاومت تهران- صبای قم   ۱۴:۱۵    ۵ آذر      تهران     تهران
پتوی لاله اصفهان- ذوب آهن اصفهان           ۱۴:۱۵    فخر       اصفهان  اصفهان

هفته سوم پنجشنبه ۹۴/۹/۵

پور البرز- مقاومت تهران     ۱۴:۱۵    ۲۲ بهمن            ولد آباد کرج         البرز
ذوب آهن اصفهان- سپاهان اصفهان ۱۴:۱۵    مطهری  درچه     اصفهان
صبای قم- پتوی لاله اصفهان          ۱۴:۱۵    حیدریان قم        

هفته چهارم  پنجشنبه ۹۴/۹/۱۲

ذوب اهن اصفهان- پور البرز ۱۴:۰۰    مطهری  درچه     اصفهان
پتوی لاله اصفهان- مقاومت تهران    ۱۴:۰۰    فخر       اصفهان 
سپاهان اصفهان- صبای قم            ۱۴:۰۰    صفائیه   اصفهان
هفته پنجم جمعه ۲۰/۹/۱۳۹۴
پور البرز -پتوی لاله اصفهان            ۱۴:۰۰    ۲۲ بهمن            ولد آباد کرج        
صبای قم -ذوب اهن اصفهان           ۱۴:۰۰    حیدریان قم        
مقاومت تهران- سپاهان اصفهان     ۱۴:۰۰    ۵ آذر      تهران    

گروه چهارم 


هفته اول شنبه ۹۴/۸/۲۳

 نفت و گاز گچساران-  حافظ شیراز  ۱۴:۱۵    اختصاصی           گچساران            کهکیلویه و بویر احمد
نفت آبادان- نفت اهواز       ۱۴:۱۵    پیروز      آبادان     خوزستان
فولاد خوزستان- استقلال بوشهر     ۱۴:۱۵    اختصاصی           اهواز      خوزستان

هفته دوم جمعه ۹۴/۸/۲۹

نفت آبادان-نفت و گاز گچساران       ۱۴:۱۵    پیروز      آبادان     خوزستان
استقلال بوشهر-  حافظ شیراز        ۱۴:۱۵    قدس     بوشهر   بوشهر
نفت اهواز- فولاد خوزستان ۱۴:۱۵    اختصاصی اهواز  

هفته سوم پنجشنبه ۹۴/۹/۵

نفت و گاز گچساران- استقلال بوشهر           ۱۴:۱۵    اختصاصی گچساران کهکیلویه و بویر احمد
فولاد خوزستان- نفت آبادان            ۱۴:۱۵                اختصاصی           اهواز     
حافظ شیراز- نفت اهواز     ۱۴:۱۵                صنایع زرهی       شیراز   

هفته چهارم 


جمعه ۹۴/۹/۱۳           

نفت آبادان – حافظ شیراز   ۱۴:۰۰    پیروز      آبادان     خوزستان

شنبه ۹۴/۹/۱۴

فولاد خوزستان -نفت و گاز گچساران            ۱۴:۰۰    اختصاصی فولاد   اهواز     
نفت اهواز -استقلال بوشهر            ۱۴:۰۰    اختصاصی نفت    اهواز     

هفته پنجم جمعه ۹۴/۹/۲۰

نفت و گاز گچساران- نفت اهواز      ۱۴:۰۰    اختصاصی گچساران کهکیلویه و بویر احمد
حافظ شیراز- فولاد خوزستان          ۱۴:۰۰    صنایع زرهی       شیراز    فارس
استقلال بوشهر- نفت آبادان           ۱۴:۰۰    قدس     بوشهر   بوشهر

گروه پنجم 


هفته اول  شنبه  ۹۴/۸/۲۳

نماینده بوشهر- مس کرمان            ۱۴:۱۵    قدس     بوشهر  
آلومینیوم هرمزگان- البدر بندر کنگ  ۱۴:۱۵    تختی    بندر عباس 
توانیر بندر عباس- فجر شهید سپاسی         ۱۴:۱۵    اختصاصی توانیر   بندر عباس 

هفته دوم  جمعه ۹۴/۸/۲۹

آلومینیوم هرمزگان- نماینده بوشهر  ۱۴:۱۵    تختی    بندر عباس         
فجر شهید سپاسی- مس کرمان    ۱۴:۱۵    دستغیب            شیراز   
البدر بندر کنگ- توانیر بندر عباس    ۱۴:۱۵    اختصاصی بندر کنگ هرمزگان

هفته سوم پنجشنبه ۹۴/۹/۵

نماینده بوشهر -فجر شهید سپاسی            ۱۴:۱۵    قدس     بوشهر  
توانیر بندر عباس -آلومینیوم هرمزگان           ۱۴:۱۵    اختصاصی توانیر   بندر عباس         
مس کرمان- البدر بندر کنگ            ۱۴:۱۵    سلیمی کیا        کرمان   

هفته چهارم  پنجشنبه ۹۴/۹/۱۲

توانیر بندر عباس -نماینده بوشهر    ۱۴:۰۰    اختصاصی توانیر   بندر عباس          هرمزگان
البدر بندر کنگ -فجر شهید سپاسی            ۱۴:۰۰    اختصاصی بندر کنگ         هرمزگان
آلومینیوم هرمزگان- مس کرمان       ۱۴:۰۰    تختی    بندر عباس         

هفته پنجم جمعه ۹۴/۹/۲۰

نماینده بوشهر- البدر بندر کنگ       ۱۴:۰۰    قدس     بوشهر  
مس کرمان -توانیر بندر عباس         ۱۴:۰۰    سلیمی کیا        کرمان
فجر شهید سپاسی- آلومینیوم هرمزگان       ۱۴:۰۰    دستغیب            شیراز

درباره نویسنده

هیئت فوتبال آذربایجانشرقی

افزودن نظر

برای نظر دادن به مطلب کلیک کنید