فوتسال

نتایج روز دوم ،سوم و چهارم مناطق کشور از گروه یک

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،نتایج روز دوم و سوم مناطق کشور از گروه یک به شرح ذیل می باشد:

روز دوم:

*اهر جوان ارسباران۴-سردار ماکو۴

*نام آوران تبریز۴- باتیس البرز قزوین۴

روز سوم:

هیأت فوتبال ارومیه۲-باتیس البرز قزوین۳

نام آوران تبریز۷-سردار ماکو۴

روز چهارم:

*باتیس البرز قزوین۱- سردار ماکو۰

*اهر جوان ارسباران۷-هیأت فوتبال ارومیه۲