فوتسال

نتایج روز دوم ،سوم و چهارم مناطق کشور از گروه یک

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،نتایج روز دوم و سوم مناطق کشور از گروه یک به شرح ذیل می باشد:

روز دوم:

*اهر جوان ارسباران4-سردار ماکو4

*نام آوران تبریز4- باتیس البرز قزوین4

روز سوم:

هیأت فوتبال ارومیه2-باتیس البرز قزوین3

نام آوران تبریز7-سردار ماکو4

روز چهارم:

*باتیس البرز قزوین1- سردار ماکو0

*اهر جوان ارسباران7-هیأت فوتبال ارومیه2