فوتسال

نتایج روزاول مسابقات مناطق فوتسال جوانان کشور

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،نتایج روزاول مسابقات مناطق فوتسال جوانان کشور(گروه.یک) به شرح زیر می باشد:

*اروم آلیاژارومیه۳-علم وادب زنجان۱
*داتیس آذربایجان۱-شایگان آرمین آذربایجان۳