اجرائی کشوری

نتایج دور برگشت حذفی جوانان استان

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،نتایج دور برگشت حذفی جوانان استان با یاد و خاطره سردارسپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بشرخ ذیل بپایان رسید و سه تیم برتر مرحله پایانی بشرح ذیل اعلام میکردد:

*عقاب مهر ۳ علم وادب تبربز۱

*ملی پوشان تبریز ۲ مهدیه تبربز ۱

*گسترش فوتبال ۱ راهیان عاشورا ۳

تیم برتر:

*علم وادب

*راهیان عاشورا

*ملی پوشان تبریز