جوانان

مدارک لازم جهت تمدید مجوز مدارس فوتبال

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، مدارک لازم جهت تمدید مجوز مدارس فوتبال به شرح ذیل می باشد:

۱-درخواست کتبی به ریاست هیأت فوتبال استان و شهرستان

۲- واریزی فیش برای تمدید مدرسه فوتبال

الف:۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۱۰۹۲۶۰۷۵۰۰۰۶ بانک ملی شعبه ابوریحان و یا واریز ازطریق کارتخوان موجود در دبیرخانه هیأت

ب:حق عضویت حقوقی فدراسیون فوتبال مبلغ ۲/۰۶۰/۰۰۰ ریال و حق عضویت حقیقی فوتبال آموزان مبلغ ۱۷۵/۰۰۰ ریال

۳-اصل مجوز مدرسه فوتبال

مراجعه به مسؤول کمیته عضوگیری آقای حاج محرم زاهی

 

مدارک کمیته امنیت و حراست هیأت فوتبال استان

۱-کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی

۲-کپی پایان خدمت

۳- کپی گواهی سوء پیشینه و گواهی عدم اعتیاد یا حکم استخدامی

۴-کپی آخرین مدرک تحصیلی

۵- کپی احکام مدیریتی اعم از ورزشی و غیر ورزشی

۶- کپی احکام ورزشی

۷-تکمیل فرم اداره حراست

۸- کپی مجوز مدرسه فوتبال

۹- یک قطعه عکس ۴*۳

تحویل مدارک فوق به آقای حاج علی خاکزاد

نامه استعلام و اصل مجوز به کمیته جوانان هیأت استان تحویل نمایند.