جوانان

مدارک لازم جهت تمدید مجوز مدارس فوتبال

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، مدارک لازم جهت تمدید مجوز مدارس فوتبال به شرح ذیل می باشد:

1-درخواست کتبی به ریاست هیأت فوتبال استان و شهرستان

2- واریزی فیش برای تمدید مدرسه فوتبال

الف:2/500/000 ریال به شماره حساب 0109260750006 بانک ملی شعبه ابوریحان و یا واریز ازطریق کارتخوان موجود در دبیرخانه هیأت

ب:حق عضویت حقوقی فدراسیون فوتبال مبلغ 2/060/000 ریال و حق عضویت حقیقی فوتبال آموزان مبلغ 175/000 ریال

3-اصل مجوز مدرسه فوتبال

مراجعه به مسؤول کمیته عضوگیری آقای حاج محرم زاهی

 

مدارک کمیته امنیت و حراست هیأت فوتبال استان

1-کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی

2-کپی پایان خدمت

3- کپی گواهی سوء پیشینه و گواهی عدم اعتیاد یا حکم استخدامی

4-کپی آخرین مدرک تحصیلی

5- کپی احکام مدیریتی اعم از ورزشی و غیر ورزشی

6- کپی احکام ورزشی

7-تکمیل فرم اداره حراست

8- کپی مجوز مدرسه فوتبال

9- یک قطعه عکس 4*3

تحویل مدارک فوق به آقای حاج علی خاکزاد

نامه استعلام و اصل مجوز به کمیته جوانان هیأت استان تحویل نمایند.