جوانان

مدارک لازم جهت تا سیس و تمدید مدارس فوتبال سال ۹۸

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،مدارک لازم جهت تاسیس و تمدید مدارس فوتبال سال ۹۸به شرح ذیل می باشد:

۱ – درخواست کتبی به ریاست هیات فوتبال استان و شهرستان
۲ – داشتن پروانه باشگاه کمیسیون ماده پنچ
۳ – تائیدیه هیات فوتبال استان برای مدیر و مربیان و صلاحیت فنی محل آموزش طبق آیین نامه
۴ – گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و اعتیاد از مراجع رسمی برای موسس
۵ – کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی موسس (برابر اصل )
۶ – کپی سند ازدواج موسس ( برابر اصل )
۷ – اصل و کپی مدرک تحصیلی لیسانس موسس
۸ – کپی پایان خدمت یا معافیت خدمت موسس
۹ – کپی مدرک مربیگری درجه B آسیا برای مدیر فنی (برابر اصل )
۱۰ –کپی قرارداد محل آموزش استیجاری یا مالکیت (برابر اصل )
۱۱ – دو قطعه عکس ۴ * ۳
۱۲ – واریزی فیش برای صدورمجوز مدرسه فوتبال
الف : ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۱۰۹۲۶۰۷۵۰۰۰۶ بانک ملی شعبه ابوریحان ویا واریز از طریق کارتخوان موجود در دبیرخانه هیات
ب : حق عضویت حقوقی فدراسیون فوتبال مبلغ ۲.۰۶۰.۰۰۰ ریال و حق عضویت حقیقی فوتبال آموزان مبلغ ۱۷۵.۰۰۰ ریال ازطریق سامانه فدراسیون فوتبال به آدرس db.ffiri.ir
مدارک کمیته امنیت وحراست هیات فوتبال استان آ.شرقی
۱-کپی تمام صفحات شناسنامه وکارت ملی
۲-کپی پایان خدمت
۳-کپی گواهی سوءپیشینه وگواهی عدم اعتیاد
۴ کپی آخرین مدرک تحصیلی
۵-کپی احکام مدیریتی اعم از ورزشی وغیر ورزشی
۶-کپی احکام ورزشی
لازم به ذکر است جهت تمدید مجوز مدرسه فوتبال مدارک :اصل مجوز –واریزی فیش بند ۱۲ مدارک کمیته امنیت وحراست فوق الذکرنیاز می باشد