هیئت فوتبال تبریز
برنامه مسابقات

لیگ دسته دو

برنامه و نتایج كامل ليگ دسته دوم در فصل ۹۲ – ۹۳

 

هفته اول –  ۳ مهرماه

صنعت ساری ۱ – ۱ شهرداری اردبیل
کارگر بنه گز بوشهر ۱ – ۱ شهرداری لنگرود
برق شیراز – شاهین بوشهر ( برگزار نشد )
فولاد نوین اهواز ۳ – ۱ صنعت نفت نوین آبادان
ماشین سازی تبریز ۱- ۰ شهرداری دزفول

پیام صنعت آمل ۱ – ۰ اتکا گلستان
گاز فجر جم بوشهر ۰ – ۲ بهمن شیراز
سپیدرود رشت – پرسپولیس گناوه ( برگزار نشد )
نفت امیدیه ۰ – ۰ ملی حفاری ایران (هرمزگان)
میناب طیور هرمزگان ۰ – ۱ کاسپین قزوین

چهارشنبه ۹۲/۷/۱۷– ساعت ۱۵:۱۵

پیام وحدت مشهد – شهرداری اراک ( برگزار نشد )

کارون خوزستان – شهرداری تبریز ( برگزار نشد )

شهرداری جویبار – هوردادرایان کرمان  –( برگزار نشد )

خلخال دشت اردبیل – مس سونگون ورزقان ( برگزار نشد )

برق شیراز – شاهین بوشهر ( برگزار نشد )

 

 


 

هفته دوم

شهرداری جویبار – صنعت ساری ( لغو شد )
شهرداری لنگرود ۱ – ۱  شهرداری اردبیل
  هوردادرایان کرمان ۱ – ۰ برق شیراز
صنعت نفت نوین آبادان ۲ – ۱ کارگر بنه گز بوشهر
شاهین بوشهر – خلخال دشت اردبیل ( لغو شد )
شهرداری دزفول ۰ -۰  فولاد نوین اهواز
ماشین سازی تبریز ۱ – ۳ مس سونگون

پیام وحدت مشهد – پیام صنعت آمل ( لغو شد )
بهمن شیراز ۰ – ۰ اتکا گلستان
شهرداری اراک ۰ – ۰ سپیدرود رشت
ملی حفاری ایران (هرمزگان) ۳ – ۲ گاز فجر جم بوشهر
پرسپولیس گناوه – کارون خوزستان  ( لغو شد )
کاسپین قزوین ۱ – ۰ نفت امیدیه
شهرداری تبریز ۳ – ۰ میناب طیور هرمزگان ( میناب طیور حاضر نشد )

 


 

هفته سوم

صنعت ساری ۲ – شهرداری لنگرود ۲

پیام صنعت آمل ۲- بهمن شیراز صفر

اتکا گلستان ۲- ملی حفاری اهواز صفر

کارون خوزستان صفر – شهرداری اراک صفر

میناب طیور هرمزگان ۱ – پرسپولیس گناوه ۱

برق شیراز- شهرداری جویبار ( برگزار نشد )

خلخال دشت اردبیل ۱ –  دادیان کرمان ۱

سپید رود رشت صفر – پیام وحدت مشهد صفر

شهرداری اردبیل ۱- صنعت نفت نوین آبادان صفر

کارگر بنه گز بوشهر ۱ – ۱ شهرداری دزفول

گاز فجر جم بوشهر صفر – کاسپین قزوین صفر

نفت امیدیه ۲ – شهرداری تبریز صفر 

ماشین سازی تبریز- شاهین بوشهر ( لغو شد)

فولاد نوین اهواز ۲ – ۰ مس سونگون ورزقان

 

 


برنامه رقابتهای معوقه هفته های اول، دوم ، سوم و پنجم

 

برنامه دیدارهای معوقه به شرح زیر است:

سه شنبه،  ۷/۸/۹۲-معوقه هفته اول

خلخال دشت اردبیل ۳ – ۲ مس سونگون ورزقان

سپیدرود رشت ۱ – ۰ پرسپولیس گناوه

چهارشنبه ۸/۸/۹۲-معوقه هفته اول

پیام وحدت خراسان ۲ – ۰ شهرداری اراک

 

چهارشنبه ۸/۸/۹۲-معوقه هفته دوم-ساعت ۱۴:۳۰

هورداد رایان کرمان ۱ – ۰ برق شیراز

 

پنجشنبه ۹/۸/۹۲-معوقه هفته دوم-ساعت ۱۴:۱۵

شهرداری جویبار ۱ – ۱ صنعت ساری

 

 

 

 


هفته چهارم

 

شهرداری دزفول ۲ – ۲ شهرداری اردبیل
کاسپین قزوین ۰ – ۱ اتکا گلستان
شهرداری تبریز ۲ – ۰ گاز فجر جم بوشهر
ملی حفاری اهواز ۲ – ۰ بهمن شیراز
صنعت نفت نوین آبادان ۴ – ۲ شهرداری لنگرود
شهرداری جویبار ۰ – ۰ خلخال دشت اردبیل
پیام وحدت مشهد ۰ – ۰ کارون خوزستان
مس سونگون ورزقان ۳- ۱ کارگر بنه گز بوشهر
سپید رود رشت ۱ – ۲ پیام صنعت آمل
برق شیراز ۱ – ۰ صنعت ساری
شهرداری اراک ۲ – ۱ میناب طیور هرمزگان
پرسپولیس گناوه ۰ – ۱ نفت امیدیه
هورداد رایان کرمان ۰ – ۳ ماشین سازی تبریز


 

هفته پنجم

 

 اتگا گرگان ۱ – ۰ شهرداری تبریز
پیام صنعت آمل ۰ – ۱ ملی حفاری اهواز
ماشین سازی تبریز ۰ – ۰ شهرداری جویبار
فولاد نوین اهواز ۳ – ۱ هوردادرایان کرمان
بهمن شیراز ۰ – ۰ کاسپین قزوین
صنعت ساری ۳ – ۱ صنعت نفت نوین آبادان
شهرداری اردبیل ۱ – ۰ مس سونگون ورزقان
میناب طیور هرمزگان ۲ – ۴ پیام وحدت مشهد
خلخال دشت اردبیل ۱- ۰ برق شیراز
گاز فجر جم بوشهر ۱ – ۱ پرسپولیس گناوه
نفت امیدیه ۱ – ۱ شهرداری اراک
کارون خوزستان ۱ – ۱ سپیدرود رشت
 

شهرداری لنگرود-شهرداری دزفول-به دلیل برگزاری مسباقات جام حذفی در تاریخ ۱۷/۸/۹۲ و حضور تیم شهرداری دزفول در این مرحله این دیدار در تاریخ ۶/۹/۹۲ برگزار می شود.


هفته ششم
یکشنبه۲۶/۸/۹۲
شهرداری جویبار ۲ – ۱ فولاد نوین اهواز
مس سونگون ورزقان ۱ – ۱ شهرداری لنگرود

برق شیراز ۱ – ۰ ماشین سازی تبریز

شهرداری اراک ۰ – ۲ گاز فجر جم بوشهر
هورداد رایان کرمان ۱ – ۱ کارگر بنه گز بوشهر
شهرداری دزفول ۳ – ۱ صنعت نفت نوین آبادان
پرسپولیس گناوه ۱ – ۰ اتکا گلستان
خلخال دشت حلخال ۰ – ۰ صنعت ساری

 کاسپین قزوین ۲ – ۰ ملی حفاری اهواز

سپیدرود رشت ۲ – ۰ میناب طیور هرمزگان

شهرداری تبریز ۲ – ۰ بهمن شیراز

 

دوشنبه ۲۷/۸/۹۲

 

پیام وحدت مشهد ۰ – ۱ نفت امیدیه
کارون اهواز ۲ – ۰ پیام صنعت آمل

هفته هفتم:
صنعت ساری ۱ – ۰ شهرداری دزفول
بهمن شیراز ۱ – ۰ پرسپولیس گناوه  
ماشین سازی تبریز ۲ – ۲ خلخال دشت اردبیل
شهرداری اردبیل ۲ – ۰ هورداد رایان کرمان
فولادنوین اهواز ۲ – ۱ برق شیراز
گاز بنه گز بوشهر ۲ – ۴ شهرداری جویبار
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۲
پیام صنعت آمل ۰ – ۰ کاسپین قزوین
میناب طیور هرمزگان ۰- ۰ کارون اهواز
گاز فجر جم بوشهر ۱ – ۰ پیام وحدت مشهد
صنعت نفت نوین آبادان ۰ – ۰ مس سونگون ورزقان
یکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۲
اتکا گلستان ۳ – ۰ شهرداری اراک
ملی حفاری اهواز ۱ – ۰ شهرداری تبریز
نفت امیدیه ۱ – ۱ سپیدرود رشت

هفته هشتم:

دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۲
شهرداری جویبار ۲ – ۱ شهرداری اردبیل 
هورداد رایان كرمان ۱ – ۰ شهردای لنگرود
سپیدرود رشت ۰-۱ گاز فجر جم بوشهر
شهرداری اراک ۰ – ۰ بهمن شیراز
ماشین سازی تبریز ۰ – ۱ صنعت ساری
شهرداری تبریز ۰ – ۰ كاسپین قزوین 
برق شیراز ۰ – ۱ كارگر بنه گز بوشهر
سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۲
پیام وحدت مشهد ۲ – ۱ اتکا گلستان

خلخال دشت خلخال ۱ – ۱ فولاد نوین اهواز
میناب طیور هرمزگان ۲ – ۰ پیام صنعت آمل

مس سونگون ورزقان ۲ – ۲ شهرداری دزفول 
کارون اهواز ۱ – ۱ نفت امیدیه

پرسپولیس گناوه ۲ – ۲ ملی حفاری اهواز

 


 

نتایج هفته نهم:
یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۲
اتکا گلستان ۳ – ۰ سپیدرود رشت ( عدم حضور سپید رود )
بهمن شیراز ۰ – ۱ پیام وحدت مشهد  
شهرداری لنگرود ۰ – ۰ شهرداری جویبار
کاسپین قزوین-پرسپولیس گناوه ( به دليل حضور كاسپين قزوين در جام حذفي به تعويق افتاد )
شهرداری اردبیل ۰ – ۰ برق شیراز  
فولادنوین اهواز-ماشین سازی تبریز ( برگزار نشد )
کارگر بنه گز بوشهر ۱ – ۰ خلخال دشت خلخال
صنعت نفت نوین آبادان ۱- ۱ هورداد رایان کرمان
نفت امیدیه ۲ – ۰ میناب طیور هرمزگان
ملی حفاری اهواز ۳ – ۲ شهرداری اراک
گاز فجر جم بوشهر ۲-  ۲ کارون اهواز

دوشنبه

صنعت ساری ۳- ۲ مس سونگون ورزقان
پیام صنعت آمل  ۰- ۱ شهرداری تبریز

هفته دهم:

شنبه ۲۳ آذر

شهرداری جویبار ۰ – ۰ صنعت نفت نوین آبادان

برق شیراز ۰ – ۰ شهرداری لنگرود

نفت امیدیه  ۱ – ۰ پیام صنعت آمل

کارون اهواز ۰ – ۰ اتکای گلستان

فولاد نوین اهواز ۰ – ۰ صنعت ساری

یکشنبه ۲۴ آذر

هوردادیاران کرمان ۰ – ۴ شهرداری دزفول

میناب طیور هرمزگان ۰ – ۱ گاز فجر جم بوشهر

شهرداری اراک ۱ – ۱ کاسپین قزوین

پیام وحدت مشهد ۱ – ۰ ملی حفاری اهواز

سپیدرود رشت ۱ – ۱ بهمن شیراز

پرسپولیس گناوه ۰ – ۰ شهرداری تبریز

پنجشنبه ۵/۱۰/۹۲

ماشین‌سازی تبریز- کارگر بنه گز بوشهر

خلخال دشت خلخال-  شهرداری اردبیل

 


 

هفته یازدهم

 جمعه ۲۹ آذر ساعت ۱۴ و ۱۵ دقیقه

صنعت نفت نوین آبادان ۳ – ۰ برق شیراز ( عدم حضور برق )

 

شنبه ۳۰آذر

مس سنگون ورزقان ۴ – ۲ سامسونگ کرمان

شهرداری اردبیل ۱ – ۰ ماشین‌سازی تبریز

شهرداری لنگرود ۰ – ۱ خلخال دشت خلخال

پیام صنعت آمل ۲ – ۰ پرسپولیس گناوه

اتکای گلستان ۳ – ۰ میناب طیور هرمزگان

کاسپین قزوین ۱ – ۲ پیام وحدت مشهد

بهمن شیراز ۰ – ۰ کارون اهواز

کارگربنه‌گز بوشهر ۱ – ۳ فولادنوین اهواز

شهرداری دزفول ۲ – ۲ شهرداری جویبار

گاز فجر جم بوشهر ۳ – ۰ نفت امیدیه

ملی‌حفاری اهواز ۱ – ۰ سپیدرود رشت

یکشنبه ۱ دی

شهرداری تبریز ۱ – ۰ شهرداری اراک


 

 هفته دوازدهم، شنبه ۲۱ ديماه

شهرداري جويبار ۰ – ۰ مس سونگون ورزقان
ماشين‌سازي تبريز ۵ – ۰ شهرداري لنگرود
برق شيراز ۰ – ۰ شهرداري دزفول
خلخال دشت خلخال ۱ – ۲ صنعت نوين آبادان
شهرداري اراک ۱ – ۲  پرسپوليس گناوه
پيام وحدت مشهد ۱- ۲ استقلال شهرداري تبريز
ميناب‌ طيور هرمزگان ۰ – ۱ بهمن شيراز
سپيدرود رشت ۱ – ۳ کاسپين قزوين
کارگر بنه گز بوشهر ۱ – ۰ صنعت‌سازي
فولادنوين اهواز ۱ – ۰ شهرداري اردبيل
گاز فجر جم بوشهر ۱ – ۲ پيام صنعت آمل
نفت اميديه ۱ – ۰ اتکا گلستان
کارون اهواز ۲ – ۲ ملي حفاري اهواز

 


 

هفته سیزدهم

جمعه ۲۷ آذر

شهرداری اردبیل ۲ – ۱ کارگر بنه گز بوشهر

پیام صنعت آمل ۰ – ۱ شهرداری اراک

اتکا گلستان ۱ – ۰ گاز فجر جم بوشهر

شهرداری لنگرود ۳ – ۳ فولاد نوین اهواز

شهرداری دزفول ۱ – ۱ خلخال دشت خلخال

پرسپولیس گناوه ۱- ۰ پیام وحدت مشهد

صنعت ساری ۳ – ۰ هوردادرایان کرمان

ملی حفاری اهواز ۳ – ۰ میناب طیور هرمزگان

شهرداری تبریز ۳ – ۲ سپید رود رشت

بهمن شیراز ۱ – ۰ نفت امیدیه

کاسپین قزوین ۱ – ۱ کارون اهواز

شنبه ۲۸ دیماه

مس سونگون ورزقان ۲ – ۱ برق شیراز

یکشنبه ۲۹ دی

نفت نوین آبادان ۳-۲ ماشین سازی


 

هفته چهاردهم

پنجشنبه ۳ بهمن ماه

شهرداری دزفول ۱ – ۰ ماشین‌سازی تبریز

جمعه ۴ بهمن ماه

شهرداری اردبیل ۱ – ۰ صنعت ساری

هوردادرایان کرمان ۲ – ۱ شهرداری جویبار

شهرداری لنگرود ۷ – ۱ کارگر بنه گز بوشهر

مس سونگون ورزقان ۱ – ۱ خلخال دشت

 اتکای گلستان ۳ – ۰ پیام صنعت آمل

شهرداری اراک ۱ – ۱ پیام وحدت مشهد

بهمن شیراز ۱ – ۰ گاز فجر جم بوشهر

شهرداری تبریز ۰ – ۰ کارون اهواز

کاسپین قزوین ۵ – ۰ میناب‌طیور هرمزگان

صنعت نوین آبادان ۱ – ۰ فولاد نوین اهواز

ملی‌حفاری اهواز ۰ – ۱ نفت امیدیه

پرسپولیس گناوه ۱ – ۱ سپیدرو رشت


هفته پانزدهم

پنجشنبه ۱۰ بهمن

صنعت‌ساری ۱ – ۱ شهرداری جویبار

برق شیراز ۱ – ۱ هورداد رایان کرکان

پیام صنعت آمل ۱ – ۱ پیام وحدت مشهد

اتکا گلستان ۳ – ۰ بهمن شیراز

شهرداری اردبیل ۳ – ۱ شهرداری لنگرود

ماشین‌سازی تبریز ۱ – ۳ مس سونگون ورزقان

سپیدرود رشت ۲ – ۰ شهرداری اراک

کارگر بنه گز بوشهر ۱ – ۰ صنعت‌نفت نوین آبادان

فولاد نوین اهواز ۱- ۰ شهرداری دزفول

گاز فجر جم بوشهر ۰ – ۰ ملی حفاری اهواز

کارون اهواز ۳ – ۰ پرسپولیس گناوه

نفت امیدیه ۰ – ۱ کاسپین قزوین

میناب‌طیور هرمزگان ۰ – ۳ شهرداری تبریز ( برگزار نشد )


هفته شانزدهم

چهارشنبه ۱۶ بهمن

شهرداری اراک ۰ – ۰ کارون اهواز

کاسپین قزوین ۳ – ۰ گاز فجر جم بوشهر

هورداد رایان کرمان ۰ – ۰ خلخال دشت اردبیل

مس سونگون ورزقان ۱ – ۰ فولاد نوین اهواز

صنعت نوین آبادان ۰ – ۰ شهرداری اردبیل

شهرداری دزفول ۱ – ۱ کارگربنه گز بوشهر

ملی‌حفاری اهواز ۱ – ۰ اتکای گلستان

شهرداری تبریز ۰ – ۰ نفت امیدیه  

بهمن شیراز ۲ – ۰ پیام صنعت امل
شهرداری لنگرود – صنعت ساری ( لغو شد )

پرسپولیس گناوه ۳ – ۰ میناب طیور هرمزگان ( عدم حضور میناب )

پیام وحدت مشهد – سپیدرود رشت ( لغو شد )
شهرداری جویبار ۰ – ۰ برق شیراز


 

هفته هفدهم

دوشنبه ۲۱ بهمن ماه

صنعت‌سازی ۱ – ۰ برق شیراز

چهارشنبه ۲۳ بهمن ماه

پیام صنعت آمل ۰ – ۰ سپیدرود رشت

میناب طیور هرمزگان ۰ – ۳ شهرداری اراک (انصراف میناب )

شهرداری لنگرود ۲ – ۱ صنعت نفت‌نوین آبادان

شهرداری اردبیل۲ – ۱ شهرداری دزفول

کارگر بنه گز بوشهر ۰ – ۰ مس سونگون ورزقان

بهمن شیراز ۰ – ۱ ملی‌حفاری اهواز

اتکای گلستان ۲ – ۱ کاسپین قزوین

ماشین سازی ۲- ۰ سامسونگ کرمان

کارون اهواز ۳ – ۱ پیام وحدت مشهد

گاز فجر جم بوشهر ۱ – ۰ شهرداری تبریز

نفت امیدیه ۱ – ۰ پرسپولیس گناوه

پنجشنبه ۲۴ بهمن ماه

خلخال رشت اردبیل ۳ – ۱ شهرداری جویبار


 

هفته هجدهم

چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه

پیام وحدت مشهد ۳ – ۰ میناب طیور هرمزگان (انصراف میناب )

برق شیراز ۰ – ۰ خلخال دشت اردبیل

شهرداری جویبار ۲- ۰ ماشین‌سازی تبریز

هورداد رایان کرمان ۰ – ۰ فولاد نوین اهواز

کاسپین قزوین ۰ – ۰ بهمن شیراز

شهرداری اراک ۱ – ۲ نفت امیدیه

مس سونگون ورزقان ۱ – ۱ شهرداری اردبیل

سپید رود رشت – کارون اهواز

شهرداری تبریز ۰ – ۱ اتکا گلستان

صنعت نفت نوین آبادان ۰ – ۰ صنعت ساری

شهرداری دزفول ۲ – ۰ شهرداری لنگرود

ملی‌حفاری اهواز ۱ – ۱ پیام صنعت آمل

پرسپولیس گناوه ۲ – ۰ گاز فجر بوشهر

 


هفته نوزدهم 

سه‌شنبه ۶ اسفند

صنعت ساری ۰ – ۱ خلخال دشت

میناب طیور هرمزگان ۰ – ۳ سپید رود رشت (انصراف میناب )

ماشین‌سازی تبریز ۲ – ۰ برق شیراز

شهرداری لنگرود ۱ – ۳ مس سونگون ورزقان

صنعت نوین آبادان ۱ – ۰ شهرداری دزفول

فولاد نوین اهواز ۲ – ۰ شهرداری جویبار

کارگر بنه گز بوشهر ۳ – ۰ هوردادرایان کرمان ( عدم حضور هوردادرایان )

اتکای گلستان ۱ – ۰ پرسپولیس گناوه

نفت امیدیه ۲ – ۱ پیام وحدت مشهد

گاز فجر جم بوشهر ۱ – ۱ شهرداری اراک

پیام صنعت آمل ۰ – ۰ کارون اهواز

بهمن شیراز ۱ – ۰ شهرداری تبریز

ملی‌حفاری اهواز ۱ – ۰ کاسپین قزوین


 

هفته بیستم

دوشنبه ۱۲ اسفند ماه

پیام وحدت مشهد ۱ – ۰ گاز فجر جم بوشهر

برق شیراز ۲ – ۰ فولاد نوین اهواز

شهرداری جویبار ۱ – ۰ کارگر بنه گز بوشهر

هورداد رایان کرمان ۰ – ۵ شهرداری اردبیل

کاسپین قزوین ۱ – ۰ پیام صنعت آمل

سپیدرود رشت ۱ – ۲ نفت امیدیه

شهرداری اراک ۰ – ۲ اتکا گلستان

این دیدارها ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه آغاز می‌شود

خلخال دشت اردبیل ۱ – ۰ ماشین‌سازی تبریز

مس سونگون ورزقان ۰ – ۱ صنعت نفت نوین آبادان

شهرداری تبریز ۲ – ۱ ملی‌حفاری اهواز

این دیدارها ساعت ۱۴ و ۴۵ دقیقه آغاز می‌شود

شهرداری دزفول ۱ – ۰ صنعت ساری

کارون اهواز ۳ – ۰ میناب‌طیور هرمزگان ( انصراف میناب )

پرسپولیس گناوه ۱ – ۱ بهمن شیراز

این دیدارها ساعت ۱۵ آغاز می‌شود.

 


هفته بیست و یکم

 

دوشنبه ۱۹ اسفند:

اتکا گلستان- پیام وحدت مشهد ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه ورزشگاه شهدای گرگان
صنعت ساری- ماشین سازی تبریز ساعت ۱۴ و ۴۵ دقیقه ورزشگاه شهدای ساری
بهمن شیراز- شهرداری اراک ساعت ۱۴ و ۴۵ دقیقه ورزشگاه دستغیب شیراز
کاسپین قزوین- شهرداری تبریز ساعت ۱۴ و ۴۵ دقیقه ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
شهرداری لنگرود – هورداد رایان کرمان ساعت ۱۵ ورزشگاه شهدای لنگردود
شهرداری اردبیل – شهرداری جویبار ساعت ۱۵ورزشگاه علی دایی اردبیل
گاز فجر جم بوشهر – سپید رود رشت ساعت۱۵ و ۱۵ دقیقه ورزشگاه تختی جم
شهرداری دزفول- مس سونگون ورزقان ساعت ۱۵ و ۱۵ دقیقه ورزشگاه دزفول
فولاد نوین اهواز- خلخال دشت اردبیل ساعت ۱۵ و ۱۵ قیقه ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
کارگر بنه گز بوشهر- برق شیراز ساعت ۱۵ و ۱۵ دقیقه ورزشگاه شهدای اهرم
نفت امیدیه- کارون اهواز ساعت ۱۵ و ۱۵ دقیقه ورزشگاه نفت یک امیدیه
ملی حفاری اهواز- پرسپولیس گناوره ساعت ۱۵ و ۱۵ دقیقه ورزشگاه اختصاصی نفت اهواز


هفته بیست و دوم

 

دوشنبه۲۶ اسفند
پیام وحدت مشهد- بهمن شیراز ورزشگاه تختی مشهد
برق شیراز- شهرداری اردبیل ورزشگاه اختصاصی برق شیراز
شهرداری اراک- ملی حفاری اهواز ورزشگاه ۵ مرداد اراک
شهرداری جویبار- شهرداری لنگرود ورزشگاه سراج کلا جویبار
هورداد یاران کرمان- صنعت نوین آبادان ورزشگاه شهرداری کرمان
تمامی این دیدارها ساعت ۱۵ برگزار می شود.
*خلخال دشت اردبیل- کارگر بنه گزبوشهر ورزشگاه تختی خلخال
شهرداری تبریز- پیام صنعت آمل ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
سپیدرود رشت- اتکا گلستان ورزشگاه بیست و دوم عضدی رشت
مس سونگون ورزقان- صنعت ساری ورزشگاه تختی تبریز
ماشین سازی تبریز- فولاد نوین اهواز ورزشگاه تختی تبریز
این دیدارها ساعت ۱۵ و ۱۵ دقیقه آغاز می‌شود.
*پرسپولیس گناوه- کاسپین قزوین ورزشگاه سراجی گناوه
*کارون اهواز- گاز فجرجم بوشهر ورزشگاه تختی اهواز
این دیدارها ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه برگزار می‌شود.

 


 

 

هفته بیست و سوم

دوشنبه ۱۸ فروردین ۹۳
اتکا گلستان- کارون خوزستان ورزشگاه شهدای گرگان
ملی حفاری اهواز- پیام وحدت مشهد ورزشگاه اختصاصی نفت اهواز
بهمن شیراز- سپیدرود رشت ورزشگاه دستغیب شیراز
این دیدارها ساعت ۱۶ آغاز می شود.
صنعت ساری – فولاد نوین اهواز ورزشگاه شهدای ساری
کارگر بنه گز بوشهر- ماشین سازی تبریز ورزشگاه شهدای اهرم
شهرداری دزفول- هورداد رایان کرمان ورزشگاه مجدیان دزفول
شهرداری اردبیل- خلخل دشت اردبیل ورزشگاه علی دایی اردبیل
صنعت نفت نوین آبادان – شهرداری جویبار ورزشگاه تختی آبادان
شهرداری لنگرود- برق شیراز ورزشگاه شهدای لنگرود
پیام صنعت آمل- نفت امیدیه ورزشگاه شهدا لیتکو آمل
شهرداری تبریز- پرسپولیس گناوره ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
کاسپین قزوین- شهرداری اراک ورزشگاه سرداری آزادگان قزوین
صنعت ساری- فولاد نوین اهواز ورزشگاه شهدای ساری
تمامی این دیدارها ساعت ۱۶ و ۱۵ دقیقه آغاز می شود.


هفته بیست و چهارم

 

دوشنبه ۲۵ فروردین ۹۳
فولاد نوین اهواز- کارگر بنه گز بوشهر ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
هوردادرایان کرمان- مس سونگون ورزقان ورزشگاه شهرداری کرمان
ماشین سازی تبریز – شهرداری اردبیل ورزشگاه تختی تبریز
شهرداری جویبار- شهرداری دزفول ورزشگاه سراج کلا جویبار
خلخال دشت اردبیل- شهرداری لنگرود ورزشگاه تختی خلخال
برق شیراز- صنعت نفت نوین آبادان ورزشگاه اختصاصی برق شیراز
*پرسپولیس گناوه- پیام صنعت آمل ورزشگاه سراجی گناوه
*نفت امیدیه- گاز فجر جم بوشهر ورزشگاه نفت ۱ امیدیه
شهرداری اراک- شهرداری تبریزورزشگاه ۵ مرداد اراک
پیام وحدت مشهد- کاسپین قزوین ورزشگاه تختی مشهد
کارون خوزستان – بهمن شیراز ورزشگاه تختی اهواز
سپیدرود رشت- ملی حفاری اهواز ورزشگاه عضدی رشت
این دیدارها ساعت ۱۶ و ۱۵ دقیقه آغاز می‌شود.


هفته بیست و پنجم

دوشنبه ۱/۲/۹۲ – ساعت ۱۶:۱۵
صنعت ساری- کارگر بنه گز بوشهر ورزشگاه شهدای ساری
شهرداری اردبیل- فولادنونین اهواز ورزشگاه علی دایی اردبیل
مس سونگون ورزقان- شهرداری جویبار ورزشگاه تختی تبریز
شهرداری لنگرود- ماشین سازی تبریز ورزشگاه لنگرود
شهرداری دزفول- برق شیراز ورزشگاه مجدیان دزفول
صنعت نفت نوین آبادان – خلخال دشت اردبیل ورزشگاه تختی آبادان
سه شنبه ۲/۲/۹۳ – ساعت ۱۶:۱۵
پیام صنعت آمل- گاز فجرجم بوشهر ورزشگاه شهدا لیتکو آمل
پرسپولیس گناوه- شهرداری اراک ورزشگاه سراجی گناوه
اتکا گلستان – نفت امیدیه ورزشگاه شهدای گرگان
شهرداری تبریز – پیام وحدت مشهد ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
کاسپین قزوین- سپیدرود رشت ورزشگاه سردار آزادگان قزوین
ملی حفاری اهواز- کارون خوزستان ورزشگاه اختصاصی نفت اهواز
 
هفته بیست و ششم ؛ دوشنبه ۸ اردیبهشت ۹۳

دوشنبه ۸ اردیبهشت ۹۳

هورداد رایان کرمان ۰ – ۳ صنعت ساری ( حذف هوردادرایان از مسابقات )
کارگر بنه گز بوشهر ۳ – ۰ شهرداری اردبیل 
( عدم حضور شهرداری اردبیل )
فولاد نوین اهواز ۰ – ۰ شهرداری لنگرود
 
برق شیراز ۲ – ۰ مس سونگون ورزقان
ماشین سازی تبریز ۳ – ۱ صنعت نفت نوین آبادان

خلخال دشت اردبیل ۳ – ۰ شهرداری دزفول ( عدم حضور شهرداری اردبیل )  

سه شنبه ۹/۲/۹۲ – ساعت ۱۶:۱۵
شهرداری اراک – پیام صنعت آمل ، ۵ مرداد اراک
گاز فجر جم بوشهر ۳ – ۰ اتکا گلستان  انصراف اتکا گلستان )
پیام وحدت مشهد ۳ – ۰ پرسپولیس گناوه انصراف پرسپولیس گناوه   )
نفت امیدیه – بهمن شیراز ، نفت امیدیه
سپیدرود رشت – شهرداری تبریز ، عضدی رشت
کارون خوزستان ۳ – ۰ کاسپین قزوین ( انصراف کاسپین  )
برچسب ها

درباره نویسنده

هیئت فوتبال آذربایجانشرقی

افزودن نظر

برای نظر دادن به مطلب کلیک کنید