هیئت فوتبال تبریز
فوتسال

قوانين جديد داوري فوتسال اعلام شد

برخي قوانين جديد داوري فوتسال كه در سمينار فيفا به ميزباني اردن برگزار شده بود، اعلام شد… صدرالدين موسوي كه به عنوان نماينده ايران در سمينار مدرسين داوري فوتسال حضور داشت، از تغيير برخي قوانين خبر داد.
بر همين اساس موارد تغيير يافته به شرح زير است:

قانون 9: از ضربه شروع، مستقيما گل به دست نمي آيد.

قانون 12: خطاها و رفتارهاي ناشايست:
در هر شرايطي اگر بازيكني بدون انجام عمل تعويض و بدون اجازه به عنوان فرد اضافي (ششم) وارد زمين بازي شود و مرتكب هر گونه تخلفي شود،شروع بازي مجدد با ضربه آزاد غير مستقيم مي باشد. اجراي تنبيهات انضباطي به روي اين بازيكن به جاي خود محفوظ است.

قانون 15:ضربه اوت:
طبق قوانين جديد كه قبلا ذكر شده است،زننده ضربه اوت مي تواند توپ را روي خط و يا تا فاصله 25 سانتي متري از خط طولي درخارج از زمين قرار دهد.در صورتيكه ضربه زننده، توپ راخارج از زمين گذارد،بعد از ضربه اگرتوپ وارد زمين نشود،ضربه اوت تكرار خواهد شد.اما اگر توپ روي خط قرار گيرد و بعد از ضربه توپ اگر وارد زمين نشود،ضربه اوت به تيم حريف واگذار خواهد شد.

قانون 16: پرتاپ اوت دورازه:
دروازبان پس از اجراي پرتاپ اوت دروازه ديگر نمي تواند به هيچ عنوان توپ را مجددا از هم دسته هاي خود دريافت كند.مگر آنكه قبلا توسط بازيكن حريف لمس ويا بازي شده باشد.

تاكيد بر نكته مهم در اين قانون چنين است كه نمي تواند از همدسته خود دريافت كنديعني(چه با پا و چه با هر قسمتي از بدن همدسته نمي تواند به دروازبان توپ را واگذار كند)رفتن دروازه بان به زمين حريف براي او نيز مصونيت ايجاد نمي كند و اين مورد فقط در پرتاپ اوت دروازه قابل اجرا است.

هرگاه دروازه بان در جريان بازي توپ را كنترل كرده و به همدسته خود واگذار كند و يا به جريان بازي باز گردد، ديگر نمي تواند توپ را از همدسته خود دريافت كند تا مادامي كه توپ توسط بازيكن حريف لمس يا بازي شود و يا اينكه دروازه بان وارد زمين حريف شود.

جايگيري داوران:
در جريان مسابقه در مواردي خاص داوران (داور و داور دوم)مي توانند، سمتي را كه قرار گرفتند، با يكديگر تعويض كند.اين موضوع از فصل آينده در كشور قابل اجرا است .لذا داوران در مورد اين جابجايي ها تا دريافت دستور العمل ها نبايد اقدام كنند.