اجرائی کشوری

قدردانی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ فوتبال ایران از باشگاه علم و ادب تبریز

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، حیدر بهاروند سرپرست فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران با ارسال نامه ای از بابت انجام فوتبال پاک و بازی جوانمردانه و به دور از حاشیه در هفته پایانی از باشگاه علم و ادب تبریز تشکر و قدردانی نمود.