مربیان

قابل توجه مربیان

نظرزاده مسؤول کمیته آموزش مربیان هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ به اطلاع آن دسته از مربيان كه جهت آزمون ارتقاء ، فيش خود را تحويل كميته آموزش داده و ثبت نام نموده اند مي رسانند که آزمون فوق در تاريخ ٩٥/٤/٣ راس ساعت ١٥ در محل هيات فوتبال برگزار خواهد شد.