جوانان

قابل توجه مدیران مدارس فوتبال

علی داداشیان مسؤول کمیته جوانان هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ به اطلاع مدیران مدارس فوتبال می رساند جهت صدور مجوز یا تمدید اعتبار یک ساله، مدارک ذیل الذکر را تا مورخه 94/3/30 به کمیته جوانان هیأت ارائه نمایند.

*پروانه فعالیت باشگاه کمیسیون ماده 5

*معرفی نامه از باشگاه های دارای پروانه فعالیت

*اصل مجوز مدرسه فوتبال

*واریز فیش به مبلغ 1320000 ریال بابت حق عضویت به حساب هیأت فوتبال