اجرائی کشوری

فراخوان کمیته فوتسال

کمیته فوتسال از 10مربی برتر وحرفه ای جهت حضور درکلاس آموزشی عملی تاکتیکهای روز فوتسال دعوت کرد… کمیته فوتسال اعلام کرد تا 10 مربی برتر وحرفه ای کشور که خواهان حضور در کلاس آموزشی حرفه ای تاکتیک های فوتسال به میزبانی برزیل هستند تا پایان وقت اداری روز 24/10/88 آمادگی خود را به این کمیته اعلام کنند.
بر همین اساس هزینه رفت و آمد و بخش کوچکی از هزینه اقامت بر عهده شرکت کنندگان می باشد.فدراسیون نیز اقدامات تشریفانی ،ویزا و معرفی افراد به کشور برزیل را برعهده خواهد گرفت .
همچنین با توجه به اینکه پیش بینی می شود تعداد درخواست کنندگان در این دوره بیش از 10 نفر می باشد ، نفرات نهایی با معیار های کمیته فوتسال و فدراسیون فوتبال و با تائیدکمیته فنی به کنفدراسیون برزیل معرفی میشوند.