اجرائی کشوری

علی اصغر مدیر روستا در شهرداری تبریز

سرمربی اسبق تیم پاس همدان و پیکان تهران بعنوان سرمربی جدید تیم فوتبال شهرداری تبریز انتخاب شد. مدیر روستا عصر امروز با حضور در دفتر هیأت فوتبال استان قرارداد رسمی فدراسیون فوتبال را به مدت نیم فصل امضاء و به ثبت رساند.
ضمنا محسن گروسی و اسماعیل اردلانی بعنوان مربی نیز بمدت نیم فصل قرارداد رسمی فدراسیون فوتبال را امضاء و به ثبت رساندند.