اجرائی کشوری

علام زمانبندی هفته یازده لغایت هفده لیگ دسته اول کشور

زمانبندی برگزاری دیدارهای هفته یازدهم لغایت هفدهم لیگ دسته اول کشور از سوی کمیته مسابقات سازمان لیگ اعلام شد.

* هفته یازدهم / دوشنبه 27 مهر 94:
خونه به خونه بابل – فولاد یزد / ساعت 15:00، ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابل
فجر سپاسی شیراز – پارسه تهران / ساعت 15:00، ورزشگاه حافظیه شیراز
گیتی پسند اصفهان – نفت مسجد سلیمان / ساعت 15:00، ورزشگاه آرارات اصفهان
داماش گیلان – ماشین سازی تبریز / ساعت 15:00، ورزشگاه شهید عضدی رشت
پیکان تهران – خیبر خرم آباد / ساعت 15:00، ورزشگاه شهدا شهر قدس
شهرداری اردبیل – مس رفسنجان / ساعت 15:00، ورزشگاه تختی اردبیل
پاس همدان – آلومینیوم هرمزگان / ساعت 15:15، ورزشگاه قدس همدان
مس کرمان – گل گهر سیرجان / ساعت 15:30، ورزشگاه امام علی کرمان
ایرانجوان بوشهر – نساجی مازندران / ساعت 15:45، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
صنعت نفت آبادان – آلومینیوم اراک / ساعت 16:15، ورزشگاه تختی آبادان

* هفته دوازدهم / چهارشنبه 6 آبان 94:
گل گهر سیرجان – شهرداری اردبیل / ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
فولاد یزد – پیکان تهران / ساعت 14:30، ورزشگاه شهید نصیری یزد
مس رفسنجان – داماش گیلان / ساعت 14:30، ورزشگاه شهدا رفسنجان
نساجی مازندران – نفت مسجد سلیمان / ساعت 14:45، ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر
آلومینیوم اراک – خونه به خونه بابل / ساعت 15:00، ورزشگاه امام خمینی اراک
خیبر خرم آباد – پاس همدان / ساعت 15:00، ورزشگاه تختی خرم آباد
پارسه تهران – ایرانجوان بوشهر / ساعت 15:00، ورزشگاه صنایع دفاع تهران
آلومینیوم هرمزگان – مس کرمان / ساعت 15:00، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
ماشین سازی تبریز – فجر سپاسی شیراز / ساعت 15:00، ورزشگاه تختی تبریز
صنعت نفت آبادان – گیتی پسند اصفهان / ساعت 16:00، ورزگشاه تختی آبادان

* هفته سیزدهم / سه شنبه 12 آبان 94:
داماش گیلان – گل گهر سیرجان / ساعت 14:45، ورزشگاه شهید عضدی رشت
خونه به خونه بابل – صنعت نفت آبادان / ساعت 14:45، ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابل
فجر سپاسی شیراز – مس رفسنجان / ساعت 14:45، ورزشگاه حافظیه شیراز
گیتی پسند اصفهان – نساجی مازندران / ساعت 14:45، ورزشگاه آرارات اصفهان
شهرداری اردبیل – آلومینیوم هرمزگان / ساعت 14:45، ورزشگاه تختی اردبیل
پاس همدان – فولاد یزد / ساعت 15:00، ورزشگاه قدس همدان
پیکان تهران – آلومینیوم اراک / ساعت 15:00، ورزشگاه شهدا شهر قدس
مس کرمان – خیبر خرم آباد / ساعت 15:00، ورزشگاه امام علی کرمان
ایرانجوان بوشهر – ماشین سازی تبریز / ساعت 15:15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجد سلیمان – پارسه تهران / ساعت 15:30، ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

* هفته چهاردهم / دوشنبه 18 آبان 94:
فولاد یزد – مس کرمان / ساعت 14:30، ورزشگاه شهید نصیری یزد
گل گهر سیرجان – فجر سپاسی شیراز / ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
مس رفسنجان – ایرانجوان بوشهر / ساعت 14:30، ورزشگاه شهدا رفسنجان
خونه به خونه بابل – گیتی پسند اصفهان / ساعت 14:30، ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابل
آلومینیوم اراک – پاس همدان / ساعت 14:45، ورزشگاه امام خمینی اراک
خیبر خرم آباد – شهرداری اردبیل / ساعت 14:45، ورزشگاه تختی خرم آباد
پارسه تهران – نساجی مازندران / ساعت 14:45، ورزشگاه صنایع دفاع تهران
آلومینیوم هرمزگان – داماش گیلان / ساعت 14:45، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
ماشین سازی تبریز – نفت مسجد سلیمان / ساعت 15:00، ورزشگاه تختی تبریز
صنعت نفت آبادان – پیکان تهران / ساعت 15:30، ورزشگاه تختی آبادان

* هفته پانزدهم / دوشنبه 25 آبان 94
نساجی مازندران – ماشین سازی تبریز / ساعت 14:15، ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر
پیکان تهران – خونه به خونه بابل / ساعت 14:30، ورزشگاه شهدا شهر قدس
شهرداری اردبیل – فولاد یزد / ساعت 14:30، ورزشگاه تختی اردبیل
گیتی پسند اصفهان – پارسه تهران / ساعت 14:30، ورزشگاه آرارات اصفهان
پاس همدان – صنعت نفت آبادان / ساعت 14:30، ورزشگاه قدس همدان
داماش گیلان – خیبر خرم آباد / ساعت 14:30، ورزشگاه شهید عضدی رشت
فجر سپاسی شیراز – آلومینیوم هرمزگان / ساعت 14:30، ورزشگاه حافظیه شیراز
مس کرمان – آلومینیوم اراک / ساعت 14:30، ورزشگاه امام علی کرمان
ایرانجوان بوشهر – گل گهر سیرجان / ساعت 14:45، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجد سلیمان – مس رفسنجان / ساعت 15:00، ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

* هفته شانزدهم / دوشنبه 2 آذر 94:
گل گهر سیرجان – نفت مسجد سلیمان / ساعت 14:15، ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
فولاد یزد – داماش گیلان / ساعت 14:15، ورزشگاه شهید نصیری یزد
خونه به خونه بابل – پاس همدان / ساعت 14:15، ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابل
مس رفسنجان – نساجی مازندران / ساعت 14:15، ورزشگاه شهدا رفسنجان
خیبر خرم آباد – فجر سپاسی شیراز / ساعت 14:30، ورزشگاه تختی خرم آباد
آلومینیوم اراک – شهرداری اردبیل / ساعت 14:30، ورزشگاه امام خمینی اراک
ماشین سازی تبریز – پارسه تهران / ساعت 14:30، ورزشگاه تختی تبریز
آلومینیوم هرمزگان – ایرانجوان بوشهر / ساعت 14:30، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
پیکان تهران – گیتی پسند اصفهان / ساعت 14:45، ورزشگاه شهدا شهر قدس
صنعت نفت آبادان – مس کرمان / ساعت 15:00، ورزشگاه تختی آبادان

* هفته هفدهم / دوشنبه 9 آذر 94:
نساجی مازندران – گل گهر سیرجان / ساعت 14:00، ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر
داماش گیلان – آلومینیوم اراک / ساعت 14:15، ورزشگاه شهید عضدی رشت
گیتی پسند اصفهان – ماشین سازی تبریز / ساعت 14:15، ورزشگاه آرارات اصفهان
مس کرمان – خونه به خونه بابل / ساعت 14:15، ورزشگاه امام علی کرمان
فجر سپاسی شیراز – فولاد یزد / ساعت 14:15، ورزشگاه حافظیه شیراز
شهرداری اردبیل – صنعت نفت آبادان / ساعت 14:15، ورزشگاه تختی اردبیل
پارسه تهران – مس رفسنجان / ساعت 14:15، ورزشگاه صنایع دفاع تهران
پاس همدان – پیکان تهران / ساعت 14:15، ورزشگاه قدس همدان
ایرانجوان بوشهر – خیبر خرم آباد / ساعت 14:30، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجد سلیمان – آلومینیوم هرمزگان / ساعت 14:30، ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان