روابط عمومی گزارش تصویری

گزارش تصویری؛ شکست خانگی شهرداری تبریز مقابل فجرسپاسی