جوانان

شهریه فوتبال آموزان مشخص شد

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، شهریه فوتبال آموزان مدارس فوتبال برای 24 جلسه و هزینه مربیان مدارس فوتبال مشخص شد.

شهریه فوتبال آموزان مدارس فوتبال 24 جلسه:

1-ممتاز و آکادمی 4/000/000 ریال

2- درجه یک 3/600/000 ریال

3- درجه دو 3/250/000 ریال

هزینه مربیان :

1- ملاک یک 480/000 ریال

2-ملاک دو 540/000 ریال

3- ملاک سه 600/000 ریال

4-ملاک چهار 660/000 ریال