شماره تلفن های تماس

هیئت فوتبال تبریز

  جواد ششگلانی – رئیس هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی  —- 122
  رحیم علمی – نائب رئیس هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی — 114
  ژاله بهمنی – نائب رئیس اموربانوان هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی — 118
  علی خاکی زاد- دبیر هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی  — 123
  محمدرضا تقیون – مدیر روابط عمومی ، امور فرهنگی و رسانه ای هیأت فوتبال استان 110
  علی خاکی زاد – مدیر حراست و امور امنیتی هیأت فوتبال استان — 104
  سید علی جعفر پور – مدیر امور مالی هیأت فوتبال استان — 120
  صمد عباسقلی زاد طلوعی – مسؤول امور پشتیبانی  هیأت فوتبال استان — 117
  عادل سیمین پر – مسؤول انبارداری هیأت فوتبال استان — 117
  حامد ذوالفقاری – رئیس کمیته فن آوری و اطلاعات هیأت فوتبال استان — 121                                         

 سجاد حسین زاده – رئیس کمیته آموزش مربیان هیأت فوتبال استان — 113
  احد دری – رئیس کمیته امور شهرسناتهای هیأت فوتبال استان — 107
  عطاءاله محسن زاده – رئیس کمیته انضباطی و امور حقوقی  هیأت فوتبال استان — 104
  یحیی حسینی تالاری – رئیس کمیته پزشکی هیأت فوتبال استان — 116
  علی داداشیان – رئیس کمیته جوانان هیأت فوتبال استان — 115
  رحیم رحیمی مقدم- رئیس کمیته داوران هیأت فوتبال استان — 112
  رضاقلی  محرم زاهی – رئیس کمیته عضوگیری هیأت فوتبال استان — 116
  حسین جهانبخش – رئیس کمیته فوتسال هیأت فوتبال استان — 109                                                         

کاظم شجاعی- رئیس کمیته مسابقات هیأت فوتبال استان — 115