شماره تلفن های تماس

هیئت فوتبال تبریز

هیأت فوتبال استان آذربایجانشرقی
تلفن همراه رئیس هیأت فوتبال ———————— ۰۹۱۴۱۱۵۶۷۴۴
تلفن همراه مدیر روابط عمومی ———————— ۰۹۱۴۳۱۶۶۶۰۱
دفتر هیأت فوتبال ——————————————- ۹-۳۴۷۶۰۲۸۷
کمیته روابط عمومی —————————————— ۳۴۷۶۰۷۴۱
فاکس هیأت فوتبال —————————————— ۳۴۷۶۴۸۵۱
حوزه ریاست ————————————————– ۳۴۷۶۰۷۴۰
اجرائی کشوری —————————- و شهرستانها ۳۴۷۶۴۸۵۰
دبیر ———————————————————— ۳۴۷۶۵۳۲۳
کمیته داوران ————————————————- ۳۴۷۷۱۱۱۸
کمیته محلات ———————————————— ۳۵۵۶۵۵۴۴
داخلی هیأت فوتبال استان – دفتر ۱۰۴
داخلی هیأت فوتبال استان – اجرائی کشور- امور شهرستانها ۱۰۷
داخلی هیأت فوتبال استان – دبیرخانه ۱۰۸
داخلی هیأت فوتبال استان – فوتسال ۱۰۹
داخلی هیأت فوتبال استان – روابط عمومی ۱۱۰
داخلی هیأت فوتبال استان – انفورماتیک ۱۱۱
داخلی هیأت فوتبال استان – داوران ۱۱۲
داخلی هیأت فوتبال استان – مربیان ۱۱۳
داخلی هیأت فوتبال استان – دبیر ۱۱۴
داخلی هیأت فوتبال استان – جوانان-اجرائی استان

داخلی هیأت فوتبال استان – فرهنگی-بازاریابی ۱۱۶
داخلی هیأت فوتبال استان – پشتیبانی-پزشکی ۱۱۷
داخلی هیأت فوتبال استان – نائب رئیس امور بانوان ۱۱۸
داخلی هیأت فوتبال استان – امور مالی ۱۲۰
داخلی هیأت فوتبال استان – دفتر ریاست ۱۲۱
داخلی هیأت فوتبال استان – ریاست ۱۲۲
داخلی هیأت فوتبال استان – انضباطی-امنیت-ساحلی ۱۲۳
داخلی هیأت فوتبال استان – امور دفتری بانوان ۱۲۴ ۱۱۵