شماره تلفن های تماس

هیئت فوتبال تبریز

  جواد ششگلانی – رئیس هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی  —- ۱۲۲
  رحیم علمی – نائب رئیس هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی — ۱۱۴
  ژاله بهمنی – نائب رئیس اموربانوان هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی — ۱۱۸
  آرش جابری- دبیر هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی  — ۱۲۳
  محمدرضا تقیون – مدیر روابط عمومی ، امور فرهنگی و رسانه ای هیأت فوتبال استان ۱۱۰
  علی خاکی زاد – مدیر حراست و امور امنیتی هیأت فوتبال استان — ۱۰۴
  سید علی جعفر پور – مدیر امور مالی هیأت فوتبال استان — ۱۲۰
  صمد عباسقلی زاد طلوعی – مسؤول امور پشتیبانی  هیأت فوتبال استان — ۱۱۷
  عادل سیمین پر – مسؤول انبارداری هیأت فوتبال استان — ۱۱۷
  حامد ذوالفقاری – رئیس کمیته فن آوری و اطلاعات هیأت فوتبال استان — ۱۲۱

  کریم کارکن – رئیس کمیته آموزش مربیان هیأت فوتبال استان — ۱۱۳
  احد دری – رئیس کمیته امور شهرسناتهای هیأت فوتبال استان — ۱۰۷
  عطاءاله محسن زاده – رئیس کمیته انضباطی و امور حقوقی  هیأت فوتبال استان — ۱۰۴
  یحیی حسینی تالاری – رئیس کمیته پزشکی هیأت فوتبال استان — ۱۱۶
  علی داداشیان – رئیس کمیته جوانان هیأت فوتبال استان — ۱۱۵
  رحیم رحیمی مقدم- رئیس کمیته داوران هیأت فوتبال استان — ۱۱۲
  رضاقلی  محرم زاهی – رئیس کمیته عضوگیری هیأت فوتبال استان — ۱۱۶
  حسین جهانبخش – رئیس کمیته فوتسال هیأت فوتبال استان — ۱۰۹

  کاظم شجاعی- رئیس کمیته مسابقات هیأت فوتبال استان — ۱۱۵