جوانان

ششمین نشست مدارس فوتبال در آکادمی ملی

نشست با حضور ریاست محترم فدراسیون فوتبال آقای کفاشیان ، ریاست محترم آکادمی ملی فوتبال و مدیران مدارس فوتبال استانها در محل آکادمی ملی فوتبال در تهران برگزار شد. نشست با حضور ریاست محترم فدراسیون فوتبال آقای کفاشیان ، ریاست محترم آکادمی ملی فوتبال و مدیران مدارس فوتبال استانها در محل آکادمی ملی فوتبال در تهران برگزار شد.
در این نشست از مدارس فوتبال برتر کشور تقدیر شد که از بین مدارس فوتبال استانها ، استان آذربایجانشرقی بعنوان اولین واحد برتر و برگزیده معرفی شد .لازم به ذکر است به برترینهای مدارس فوتبال استان آذربایجانشرقی ، مدرسه فوتبال دبیری و مدرسه فوتبال مهدیه تبریز لوح تندیس اهداء شد.