جوانان

شرایط شرکت در مسابقات فوتبال و فوتسال و فستیوال

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان، شرایط شرکت در مسابقات فوتبال و فوتسال و فستیوال بر اساس مسابقات و آئین نامه مدارس فوتبال ماده ۸ فدراسیون فوتبال برای بازیکنان زیر ۱۸ سال به شرح ذیر می باشد:

۱-گواهی اشتغال به تحصیل عکس دار به تائید آموزش و پرورش

۲- یک سری کپی کامل از تمام صفحات شناسنامه

۳- دو قطعه عکس ۳در۴ که در سال جاری گرفته شده باشد.

۴-رضایت نامه کتبی و محضری ولی با سرپرست قانونی

۵- اصل کارت بیمه ورزشی از هیأت پزشکی

۶-اصل گواهی سلامت

۷- عضوگیری فدراسیون فوتبال (حقیقی و حقوقی)

۸-اصل فیش بانکی حق شرکت