جوانان

سلامی و پورحسین استعدادیابان مسابقات آموزشگاه ها

محمدرضا ساکت دبیر کل فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران آقای کاوه سلامی را بعنوان استعدادیاب برای مسابقات فوتبال آموزشگاهی کشوری در رده سنی پسران نونهالان (ابتدائی) و پسران نوجوانان(متوسطه اول) و صادق پور حسینرا بعنوان استعدادیاب برای مسابقات فوتبال آموزشگاهی کشوری در رده سنی پسران جوانان(متوسطه دوم) به ریاست فدراسیون ورزش دانش آموزی کشور معرفی نمود تا در جهت تعلیم و تربیت آینده سازان سرزمین عزیزمان ایران اسلامی قدمهای مثبتی برداشته شود.

این اقدام در راستای اجرای تفاهم نامه فی مابین فدراسیون فوتبال و وزارت آموزش و پرورش جهت شناسایی دانش آموزان پسر و دختر مستعد و نخبه کشور در رشته فوتبال و فوتسال بوده که مربیان و استعدادیاب های ملی و منطقه ای جهت همکاری مشترک معرفی می گردد.