اجرائی کشوری

سازمان ليگ برتر شرايط بليط فروشي ليگ دهم را اعلام كرد

سازمان ليگ برتر با ارسال نامه اي به استانها شرايط بليط فروشي مسابقات توسط اين سازمان را اعلام كرد… با توجه به آئين نامه رابطه باشگاهها با ليگ، مبني بر اينكه بليط فروشي كليه مسابقات توسط سازمان ليگ با كمك هيات هاي فوتبال استاني انجام مي شود ،قيمتهاي تصويب شده توسط فدراسيون و سازمان ليگ در خصوص بليط مسابقات ليگ برتر و مرحله دوم حذفي كشور به شرح زير اعلام مي شود:

الف:ورزشگاه آزادي

۱-طبقه اول: زير و طرفين جايگاه ۸۰۰۰ تومان

۲-طبقه اول: روبه روي جايگاه و پشت دروازه ها۴۰۰۰ تومان

۳-طبقه دوم:تمامي جايگاهها۲۰۰۰ تومان

ب:ساير ورزشگاهها در سطح كشور: يكي از قيمتهاي تعيين شده در بندهاي ۳و۲ موضوع(الف) بنا به تقاضاي كتبي هيات فوتبال استان برگزار كننده مسابقه مي باشد.